หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 4957


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

     
    

1.  ชื่อหลักสูตร     

           ภาษาไทย :     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
           ภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in ComputerTechnology

IMG 6789
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
                               ชื่อย่อ   : ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

            ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม   : Bachelor of Technology (ComputerTechnology)
                               ชื่อย่อ   : B.Tech. (ComputerTechnology)

  3.  จำนวนหน่วยกิต     ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
 
4.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
         
1. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
          3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการ
          4. นักเขียนโปรแกรม
          5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
          6. ประกอบอาชีพอิสระ


 readmore program        readmore apply
  insite program       facebook menu
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
         3. มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
        5. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
        6. มีความสามารถในการการสื่อสารได้อย่างดีและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้

 
per computer
                       
  narut    tanirat    sawet   jaturong   kanokwan    
   ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย     ผศ.ธนิรัตน์  ยอดดำเนิน     อ.เศวต  สมนักพงษ์        อ.จตุรงค์  ธงชัย              อ.กนกวรรณ  เขียววัน