หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 2912


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย     :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology (Product  Design Technology)
                              

design     
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ภาษาไทย         ชื่อเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
                               ชื่อย่อ   : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
          ภาษาอังกฤษ     
ชื่อเต็ม  : Bachelor of  Technology  (Product  Design Technology)
                               ชื่อย่อ   : B.Tech. (Product  Design Technology)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต
 
  4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
          ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  
ประกอบอาชีพอิสระ  ด้านการออกแบบละการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ
 
   readmore program      readmore apply 
insite program          facebook menu
 
  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
             2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และความสำนึกในวัฒนธรรม
อันเป็น
อัตลักษณ์ของชาติ
            3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
           4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองตอบความ
ต้องการ
บุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเท

   
     
 
per productdesign    
  sarit   nuttikan   pichit    sasiwan   ampai   tanakrit    
  รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ  ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร    อ.พิชิต  พจนพาที           อ.ศศิวรรณ  พลายละหาร   อ.อำไพ  แสงจันทร์ไทย   อ.ธนกิจ  โคกทอง    
                            
  pobporn      pojtom   surachet                
  อ.พบพร  เอี่ยมใส อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์   ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี