บุคลากรสายวิชาการ

16. 05. 31
posted by: Super User
Hits: 6546
per electrical
  wisanu manoon sanya weraphon
  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ
ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข  อ.สัญญา  พรหมภาสิต อ.วีระพล  พลีสัตย์ 
         
  wasan itipon sompod  
  อ.วสันต์  เพชรพิมูล อ.อิทธิพล  เหลาพรหม อ.สมโภชน์  วงษ์เขียด   
         
         
per computer
  narut tanirat sawet jaturong
   ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย อผศ.ธนิรัตน์  ยอดดำเนิน  อ.เศวต  สมนักพงษ์   อ.จตุรงค์  ธงชัย
         
  kanokwan      
  อ.กนกวรรณ  เขียววัน
   
         
per logistics
  bundit tuschai tanasit thongthep
  อ.บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์ 
         
  potsawee sawitree    
  อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ อ.สาวิตรี  พรหมรักษา    
         
per energy
  nivadee pakin  saowalak  worawut 
  อ.นิวดี  คลังสีดา อ.ภาคิณ  มณีโชติ อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี
         
  jarukit Dr thep usadang  
  อ.จารุกิตติ์  พิบูลย์นฤดม ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทีวีกุล อ.อัษฏางค์  บุญศรี  
         
per productdesign
  sarit nuttikan pichit  surachet
  รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร อ.พิชิต  พจนพาที ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี
         
  ampai tanakrit pobporn pojtom
  อ.อำไพ  แสงจันทร์ไทย อ.ธนกิจ  โคกทอง อ.พบพร  เอี่ยมใส อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์
         
         
per constructuer
  noppakun jakkapan putchareerat  dumrong 
  ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน อ.จักรพันธ์  ธงทอง
อ.พัชรีรัต  หารไชย อ.ดำรง  เฉยปัญญา
         
  aekasit sirinong    
  อ.เอกสิทธิ์  เทียนมาศ อ.สิรินาถ อุ่นเรือน    
         
per technology
  yothin arnon preechaporn  anan 
   ผศ.โยธิน  ป้อมปราการ ผศ.อานนท์  วงษ์มณี อ.ปรีชาภรณ์  ขันบุรี ผศ.อนัน  หยวกวัด
         
  taweesak      
  อ.ชุติเดช  ทันจันทร์