บุคลากรสายสนับสนุน

16. 05. 31
posted by: Super User
Hits: 1690

 

             
      บุคลากรสายสนับสนุน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
สำนักงานคณบดี            
           
1    2   3   4
นางสาวคัทลียา  ปัญญาอูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการ)
 
  นางสาวยุวธิดา  พรมสายใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงินและพัสดุ)
  นางสาวสุติมา  นครเขต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
  นางสุพิชา  จันทร์ละมูล
นักวิชาการศึกษา
(งานกิจการนักศึกษา)
             
6   5   7    10
นางสาวเมศิยาห์  อ่อนตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประชาสัมพันธ์และเลขาฯ
)
  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนา
นักวิชาการศึกษา
(งานวิจัยและบริการวิชาการ)
  ว่าที่ร้อยตรีณิชพน บุญมา วงษ์กันหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
  นางสาวอัมพร  รอดวิจิตร
นักการภารโรง
 
             
15    12   14   13
นายชาญชัย  กาญจนจันทร์
นักการภารโรง
  นางวาณี  ทิมทอง
นักการภารโรง
  นางโสภา  ดำเนิน
นักการภารโรง
  นางสาวชมภู  สร้อยเกลียว
นักการภารโรง
             
         
สังกัดโปรแกรมวิชา            
             
16    11   09     
นายชุติพงศ์ วันเสาร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  นายเจด็จ  สินพากร
พนักงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีก่องสร้าง
 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี  พุ่มไม้
นักวิชาการศึกษา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า