งานบริการวิชาการ

16. 06. 05
posted by: Super User
Hits: 855

       
     service about  service conclusion
    ic training1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ic training1  ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558
    ic training1  คู่มือการให้บริการวิชาการ ic training1  ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2559
    service plan  
    ic training1  แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2558  
    ic training1  แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2559  
       

 

     
  service download   
  ic training1  แบบรูปเล่มสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการ  
  ic training1  แบบรายงานความก้าวหน้า  
  ic training1  แบบฟอร์มรายงานผลการบริการวิชาการ  
  ic training1  แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดโครงการบริการวิชาการของคณะฯ   
     

 

academics service2560
      design   การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ชุมชนท่าขุนราม)
วันที่  4  ตุลาคม 2559
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
electrical   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่   9 ธันวาคม 2559
วันที่  20 มีนาคม 2560 
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

  logistics   โครงการการจัดการคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ อย.
วันที่  1-2 มีนาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
computer   ่โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์ในองค์กร ปีที่ 6
วันที่  25-26  มีนาคม  2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  energy  

โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 4-5 เมษายน 2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน       

construction   โครงการการสร้างผลิตภาพจากสถาปัตยกรรม
เมืองเก่า
ไตรตรึงษ์

วันที่  9  มิถุนายน  2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

  faculty   โครงการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2560
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ : รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ

     

 

service project2559 
  1   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำสมุดทำมือ
และตกแต่งด้วยเดคูพาท

วันที่  28 พฤศจิกายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 
 
2   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่  24 - 25 ธันวาคม 2558 
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  3    โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี
แก๊สชีวภาพ

วันที่  21 มกราคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
4   โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

วันที่  26 มกราคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
     5   โครงการอบรมครูช่างก่อสร้างในโรงเรียน
วันที่  19 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
 
6   โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์ในองค์กรปีที่ 5
"Mikrotik Network Training"

วันที่  19-20 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
  7   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่  26 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
 
8   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่  28-29 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
 
  9    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded System)

วันที่  25-26 พฤษภาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
10   โครงการเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์  บริการ
วิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่  25-26 พฤษภาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โลจิสติกส์ 

 

service project2558 
      1 โครงการการจัดเอกสารแบบออนไลน์ด้วย
Google Drive และ Google Docs

วันที่  15 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
2 โครงการการสร้างอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์
ในองค์กร  ครั้งที่ 4

วันที่  15-17 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  3 โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่ง
กระเป๋าสานพลาสติก

วันที่  16-17 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
4 โครงการการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การอบแห้งสู่ชุมชน

วันที่  21 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  5 โครงการการพัฒนาและการหาช่องทาง
การกระจายสินค้าวิสาหกิจชุมชน

วันที่  22-23 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โลจิสติกส์
6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานเพื่อ
คนในชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  7 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
(อบต.ไตรตรึงษ์)

วันที่  25-26 มิถุนายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
8 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
(อบต.แม่ลาด)

วันที่  2-3 มิถุนายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
  9 โครงการอบรมเทคนิคการจัดภูมิทัศน์ศิลปกรรม
ชุมชน

วันที่  4 กรกฏาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา
10 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
"การซ่อมบำรุงอุปกรณ์โซล่าเซลล์"

วันที่  7 กรกฏาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน