ภาพกิจกรรม2561

18. 01. 22
posted by: Super User
Hits: 191

 

           
        a73 a72
       

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“TOTAL QUALITY
MANAGEMENT FOR STUDENT
ACTIVITIES”
17 มีนาคม 2561

กิจกรรมเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”
17 มีนาคม 2561
           
   a71  a70 a69 a68 a67
 

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาว
ออกแบบ
16 มีนาคม 2561

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา
256
1
4 มีนาคม 2561


กิจกรรมโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
9 มีนาคม 2561

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำนึกรักษ์ความเป็นไทยกิจกรรมส่งเสริม
การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร
8 มีนาคม 2561
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
7 มีนาคม 2561
           
  a66 a65 a64 a63 a62
   กิจกรรมSTARTUP BOOT CAMP
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน”
16 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมSTARTUP BOOT CAMP
“ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน”
15 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
ความรู้การขอทุนวิจัยภายนอก สวทช.
ภาคเหนือ”
14 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดรั้ว OPEN
HOUSE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอดวิชาการ ประจำปี 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
 เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้าน
การออกแบบ ภายในงานเครือข่ายด้าน
การออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่2 และ
ART@DESIGN  
13 กุมภาพันธ์ 2561


           
   a61  a60  a59  a58  a57
   เข้าศึกษาดูงานทางด้านกิจการ
นักศึกษาณ คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 
12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 “มอกล้วยไข่เกมส์”
9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
Techno Singing Contest
#Episode 1 ตอน “Love Song
Love Story”
7 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN
Leadership 2018
2-6 กุมภาพันธ์  2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งที่ 1/2561
5  กุมภาพันธ์  2561

           
   a56  a55  a54  a53  a52
 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้
รับรางวัลทางด้านงานวิจัยภายใน
งานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 14 
25 มกราคม 2561

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 14  “สร้างโอกาสทาง
การศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
25  มกราคม  2561

โครงการ  Start Boot Camp
“ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคม
และชุมชน”
25  มกราคม  2561

เข้ารับการกำกับติดตามงานการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย  และด้านการเรียน
การสอน 
23  มกราคม  2561

งานกีฬารวมใจเกมส์ ประจำปี 2561
17 มกราคม 2561
           
  a51 a50 a49 a48 a47
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่
ราษฎรชาวเขา "หลักสูตรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขากลุ่ม
ศิลปาชีพ" 

15 มกราคม 2561


โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา      
“กิจกรรมเทคโนจิตอาสา(ค่าย
อาสา)”
14-15 มกราคม 2561

กิจกรรมงานปีใหม่  ประจำปี พ.ศ.
2561

05 มกราคม 2561

มอบกระเช้าของที่ระลึก  ให้กับ
รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
05 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ
จากการแข่งขันโครงการกิจกรรม
Like &Share เพื่อการประชา
สัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปี 2561
03 มกราคม 2561


           
           
   activity2560 activity2559 activity2558  activity2557