กิจการนักศึกษา

16. 07. 11
posted by: Super User
Hits: 1199
  student menu   
   ic training    อาจารย์ที่ปรึกษา
ic training   ตารางกิจกรรมตามหลักสูตรและนอกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   ic training    คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ic training   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  
   ic training    แผนพัฒนานักศึกษา 2556 ic training   ระเบียบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ว่าด้วยเงินกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.2559   
   ic training    แผนพัฒนานักศึกษา  ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558 ic training  ประกาศเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2559  
   ic training    แผนพัฒนานักศึกษา  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ic training  กิจกรรมระดับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ic training   แบบฟอร์มรายงานผลการแก้กิจกรรม ic training คู่มือการอบรม Microsofe Office  

 

     
  ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
  
   check activity56   
     ชั้นปีที่ 1                                  ชั้นปีที่ 2    
     
        5617201    5617202    5617203    5617204  5617201    5617202    5617203    5617204
     
      5617205     5617206    5617207    5617208  5617205     5617206    5617207    5617208                                 
     
     ชั้นปีที่ 3    สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4
     
      5617201    5617202    5617203    5617204 5617201    5617202    5617203    5617204
     
        5617205     5617206    5617207    5617208 5617205     5617206    5617207    5617208
     
  check activity57   
     ชั้นปีที่ 1                                ชั้นปีที่ 2
     
      5717201    5717202    5717203    5717205  5717201    5717202    5717203    5717205
     
       5717206    5717207    5717208  5717206    5717207    5717208
     
  check activity58  
    ชั้นปีที่ 1  
     
       5817201    5817202    5817203    5817204    5817206  
     
       5817207    5817208    5817209    5817301    5817302  
     data activity