ฝ่ายฝีกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 2734

 

       
  button training   button subtrianing   
       ic training   ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ic training   แบบฟอร์มขอเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
  ic training แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        ic training แบบตอบรับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
         ic training ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ic training แนวทางการจัดทำรายงานเตรียมฝึกประสบการณ์    
    ic training สมุดฝึกสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ic training  สมุดเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  ic training แนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ic training  แบบประเมินผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
         

 

     
  button moretraining
  ic training1 กรมธรรม์ประกันชีวิตของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ic training1  รูปแบบการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ic training1 รายชื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่ 2/2559
  ic training1 ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียนที่ 2/2559
     

 

  kspp3 2559  
   training3 2559  
 

carlendar tranining2 2559
carlendar tranining1 2559