รายชื่อศิษย์เก่า


รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด คณะ โปรแกรมวิชา ปีที่จบ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์
551720101 นายชัยรัตน์ วรรณา 04/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720102 นาย ภาคภูมิ ภูมิภักดิ์ 14/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 -
551720104 นาย ปฐมพงษ์ เจียมพลับ 26/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720106 นาย สิทธินนท์ เกิดแก้ว 14/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720107 นาย ทักษิณ วงสาแก้ว 23/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720108 นาย ปฏิภาณ ศรีวรรณ 27/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720110 นาย ธันยากร พลอาจ 24/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720111 นาย อภิชัย เกษร 05/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720112 นาย สัมฤทธิ์ คำเสาร์ 11/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720113 นาย วันเสด็จ โม๊ะต๊ะ 29/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720116 นาย สันติภาพ หน่อท้าว 11/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720117 นาย ยศพนธ์ งมโป่งเบี้ย 26/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720120 นาย ภัทราวุธ รัตนมิถุนา 07/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720121 นาย เกียรติศักดิ์ แก้วเกิด 22/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720124 นาย ปรีชา มหาพันตรี 01/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720125 นาย อุบล เดชพงษ์ 24/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720126 นาย ณัฐวุฒิ ผู้เกิด 13/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720127 นาย อภิชาติ นิ่มนวน 15/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720128 นาย ประการ แดงนา 21/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720129 นาย วัฒนพงษ์ สมชม 09/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720130 นาย สมานชัย ปัญญาวงค์ 29/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720131 นาย ธัญญวัตร ทั่งทอง 11/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720132 นาย ไพบูลย์ แซ่ท้าว 14/08/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720133 นาย นนทพัทธ์ ทิวงษ์ 14/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720136 นาย ธิวา หมวดชาลี 17/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720137 นาย เฉลิมชัย ชูทรัพย์ 08/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720138 นาย วีรยุทธ อินทร์สุพัตรา 30/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720140 นาย พิพัฒน์ เวชกร 20/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720202 นางสาว นาถยา ศรีพยัคฆ์ 27/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720203 นาย กฤษดา สร้อยเสนา 08/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720204 นาย สุวัฒน์ เกิดมั่งมี 31/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720212 นาย ภาคีนัย ตาบุตรวงค์ 08/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720215 นาย สรศักดิ์ พลาหาญ 05/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720216 นาย พิทถพล เอี้ยงหมี 22/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720221 นาย ธนา วันอ้น 10/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720223 นาย กิตติพงศ์ เอี่ยมแพร 14/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720224 นาย สราวุธ ดิษสธรรม 18/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720227 นางสาว จันทร์จิรา ปิยะสี 17/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720235 นาย จักรกฤษ อ่อนระยับ 08/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720236 นาย จักรกฤษ พนมเวทย์ 06/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
551720302 นางสาว พัฒนา ภู่จีน 03/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720303 นาย เรวัช หนองหลวง 19/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720307 นาย โชคชัย ราชบุญมี 26/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720308 นาย ชยธร พิมพา 18/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720309 นาย อติวิชญ์ สุขประเสริฐ 13/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720310 นาย มนตรี แก้วแดง 05/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720311 นางสาว กรรณิการ์ ศิรินาค 16/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720312 นาย ภูสิทธิ์ เลิศเดชะ 10/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720314 นาย วีรพล สินมา 09/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720316 นาย อุเทน ทองบุญ 08/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720317 นาย อรรถพล บุญนิ่ม 28/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720318 นาย ทันวัฒน์ ฆะสันต์ 08/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720321 นาย อัฏฐะพร พราหมนุช 27/04/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720322 นางสาว เมนัสนันท์ เวชขลัง 19/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720323 นาย สิทธิโชค พรหมเมือง 09/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720328 นางสาว ประทานพร จันกระจ่าง 20/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720330 นางสาว ณภัทร์ศรา คำฝอย 29/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720333 นาย ดนุรุจน์ ชัยนุรักษ์ 03/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720334 นาย พรชัย ดินแดง 15/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720335 นาย อมฤต อินทฉิม 11/12/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720339 นาย สิทธิศักดิ์ เที่ยงวัน 06/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720341 นางสาว รุ่งนภา รักท้วม 01/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720342 นาย ชัยวัฒน์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 18/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720343 นางสาว นันทิชา คำเอื้อ 28/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720345 นาย วัฒนา แสงอรุณ 19/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720401 นาย อนุชา เนียมสีใส 22/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720402 นาย พิษณุ แอ่นดอย 30/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720403 นาย นัฐพงษ์ ปานอุทัย 22/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720408 นาย ทศวรรษ แพทย์สกุล 10/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720410 นาย กฤษดา ทับทิม 24/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720411 นางสาว จุฑามาศ ปรางทอง 24/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720412 นาย ทศวรรษ สุวรรณรินทร์ 07/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720413 นาย จาตุรงต์ หงษ์เวียงจันทร์ 06/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720414 นาย จักรกฤษณ์ ทรัพย์เฉลิม 19/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720415 นางสาว กชพร หุ่นสุวรรณ์ 24/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720416 นาย จิระเดช พึ่งครุฑ 21/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720418 นางสาว จุฑามาศ วงศ์แก้ว 28/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720421 นาย จงรัก จันทร์นิล 03/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720422 นาย ปฐวี แซ่เฮ้ง 24/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720423 นาย สมบูรณ์ สุวัฒน์ 14/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720425 นาย ปิยวุฒิ ฉัตร์รักษา 23/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720426 นาย วัชรินทร์ สมไชยมาตย์ 05/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720427 นาย พงศกร เชิญขวัญ 13/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720429 นายชัยสิน จันทรรัตนศิริ 09/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720430 นายปฐมพร ม่วงมี 22/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720431 นายคงเพชร นาคา 02/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720432 นายสุรเนตร วันเขียว 07/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720434 นายธีรวุธ สุขศรี 25/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720435 นายนัฐพล ดวงแก้ว 14/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
551720437 นายพลเพชร เพชรรัตน์ 07/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720438 นายฐิติพงศ์ สรฤทธิ์ 02/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720439 นายนเรศ คำบุญมา 03/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720440 นายณัตธวัช หนูขาว 27/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720442 นายจิรายุ ชื่นศิริ 18/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720444 นายธรรมนูญ เรื่อศรีจันทร์ 10/12/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720446 นายจิโรจน์ แก้วทันคำ 10/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - - - - - -
551720447 นายกษิดิ์เดช ชื่นเชย 17/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
551720501 นายคณิน พูลเกษร 11/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720502 นายต่อตระกูล ปัญญาไว 13/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720503 นายนพกร ประทุมหอม 18/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720504 นายมนตรี อินทะศร 29/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720505 นางสาวชนม์ปภา แย้มวงศ์ 05/07/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720509 นายโชติวัฒน์ อินทรเกษม 16/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720510 นางสาวสกุลรัตน์ โคตะพรม 30/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720513 นายอุพาชัย นุ่มเกลี้ยง 26/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720516 นางสาวน้ำเพชร ขำชาติ 09/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 - - - - - -
551720603 นางสาวสกุนตลา ณ นคร 22/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720608 นางสาวกาญจนา ไกรกิจราษฎร์ 13/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720610 นายสุทธิพงษ์ สุขสันต์ 26/11/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720611 นายกิตติพงษ์ หลำคำ 22/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720612 นางสาวสุพรรษา คำวัน 28/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720613 นายสุทธิกุล พุ่มหมอก 03/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720614 นายอนุรักษ์ เจริญทรัพย์พนา 12/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720615 นายอิทธิพัทธ์ ตุ้ยขม 29/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720616 นางสาวกิตติยา ทองพูน 16/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720617 นางสาวบุศรัตน์ หอมรื่น 25/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720618 นางสาวนิตยา นาโตนด 25/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720619 นายอธิวัฒน์ ปิ่นเจริญ 21/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720620 นางสาวภัณฑิลา เพชรสังฆาต 14/09/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720621 นายพิพัฒน์ หมื่นหาวงษ์ 12/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720624 นางสาวเพชรี รัตนวิวัลย์ 18/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720625 นางสาวรัตติยา คำบรรลือ 30/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720626 นายอัมรัตน์ อินยัง 07/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
551720701 นายวสันต์ ทาจวง 05/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 - - - - - -
551720703 นางสาวสุนิษา กุลชา 05/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - -- -
551720704 นายไตรเทพ เดชะผล 21/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720705 นายพลวัฒน์ เพิ้งจันทร์ 05/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720706 นางสาวธิดารัตน์ จันโทสถ 05/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720707 นายมณฑล วิจิตรประชา 09/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720708 นายกฤษณะ สุขแช่ม 20/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720710 นายวรุต แก้วบัวดี 01/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720711 นายพลวัต อินตะ 01/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720712 นายณัฐพล สายสนั่น 22/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720713 นายภานุเดช สุริยวงค์ 28/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720714 นายทนงศักดิ์ คำมี 12/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720715 นายประดิษฐ์ กิ่งพิกุล 26/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720716 นายณัฐพงค์ วงค์จาย 18/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720717 นายมานพ พาลพุฒ 01/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2559 - - - - - -
551720719 นายมงคล ใจคำ 23/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - - - -
551720720 นายเตชภณ โชติพฤกษ์ 19/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - - - -
551730101 นางสาวอรุณี อำนาจ 01/09/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730102 นายชาลี แสนหาญชัย 06/04/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730103 นายทศพร สอนบาลี 21/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730104 นายวัชระ ปิ่นมณี 02/04/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730105 นายชนะ จันทร์จู 12/12/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730106 นายณัฐวุฒิ เล็กมอญ 10/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730107 นายอรรถพร อำนาจ 08/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730108 นายบุญมี นาคสุทธิ์ 05/03/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730109 นายพงศกร รำเพยพล 18/03/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730110 นายคมกริช ปิ่นจุไร 24/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730111 นายวีรวัฒน์ มงคลการ 01/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730112 นายสนธยา ห่อทรัพย์ 11/01/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730113 นายชัชวาลย์ แสงจันทร์ 28/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730114 นายวีรภัทร แซ่จ๋าว 20/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730115 นายอนุพงศ์ อาบสุวรรณ์ 09/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730116 นายวิศรุต ศิริพงษ์ไทย 23/09/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730117 ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนาภรณ์ คณานันท์ 20/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730118 ว่าที่ร.ต.หญิงจันทร์สุดา ตลุกไธสง 14/01/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730119 นายภูรินทร์ ว่าคุณธรรม 01/01/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730121 นายอดิศักดิ์ จันทร์ทา 15/03/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730122 นายอมร จาวสกุลไชย 14/03/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2557 - - - - - -
551730201 นางสาวลักขณา คำดีวงค์ 02/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730202 นางสาวศิรินันท์ สว่างศรี 01/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730203 นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ 31/10/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730204 นายเฉลิมพล เดชา 12/12/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557
551730206 นางสาวสาลินี กาญจนะ 03/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557
551730207 นายวิทยา วารุกา 12/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557
551730208 นายอิทธิพงศ์ เฟื่องแพ 18/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557
551730210 นางสาวปิยมาศ นิลหงษ์ 06/03/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557
551730211 นายภาคภูมิ สุขรื่น 10/07/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557
551730212 นางสาวศิริวรรณ จันดีสาร 26/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730213 นางสาวอัญชลี ภู่ศิลป์ 22/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730214 นางสาวมาลัย อัมเรศ 19/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730215 นางสาวศิรินทิพย์ เพ็ชรสุ่ม 12/09/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730216 นางสาวสุธาสินี ศรีวิชัยวงศ์ 23/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730217 นางสาวอุบล พลกระจาย 05/04/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730218 นางสาวทิพวรรณ ศิริโสภา 10/02/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730219 นางสาวสุนิษา บุญราช 13/09/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730220 นางสาววิภาดา แก้วสุข 09/07/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730221 นางสาวณัฐฐินันท์ บดีรัฐ 03/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730222 นายศิริวัฒน์ ม่วงทอง 26/04/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730223 นางสาวอรอุมา ผิวชอุ่ม 17/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730225 นายอัศนัย ศรีวรรณคำ 03/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730226 ว่าที่ร.ต.หญิงอภัสรา เหมือนอิน 16/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730227 นายโกเมน ครุฑทุ่ง 24/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730228 นายศักดิ์สิทธิ์ มั่นเขตวิทย์ 16/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
551730301 นายปฐมพงษ์ สะมะถะธัญกร 28/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730302 นายพงศ์เพชร นิทธาศิริรักษ์ 16/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730303 นายอาทิตย์ แก้วแดง 20/08/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730304 นายอดิศร แสงนัยนา 24/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730305 นายฉัตรชัย เรืองคำ 22/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730307 นายนิรุต อุ่นวัฒนธรรม 29/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730308 นายภาณุพงษ์ แนบเนียน 07/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730309 นายอธิวัฒน์ นาคแย้ม 23/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730310 นายทรงสิทธิ์ เกษกรรณ์ 12/09/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730311 นายเทวกฤต เพียรธรรม 26/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
551730312 นายแก้วมังกร มณีล้ำ 10/09/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730313 นายวันเฉลิม แร่ดี 05/12/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730314 นายสุทธิชัย ดวงดุษฎี 15/12/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
551730316 นายจิระโชติ ปูไฝ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
551730401 นายสิทธิชัย บุญมา 30/09/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730402 นายพงศ์ทรัพย์ แคว้งใจ 17/03/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730403 นายประสิทธิ์ กิจชล 13/03/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730404 นายอมรเทพ ชูเจริญ 19/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730407 นายอิสรศักดิ์ หวายฤทธิ์ 21/03/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730408 นายนิคม พิมานครองคีรี 14/02/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730409 นายประณัฐพล ถาใจ 03/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730411 นายภาณุพงศ์ พรมคำ 25/10/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730412 นายเปรม แสนชัยวงค์ 17/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730413 นายทศพล เพชรต่อม 04/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730414 นายอรรถพล ไชยทองเครือ 31/05/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730415 นายอานนท์ วรนาม 31/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - -- -
551730416 นายพุทธิพงศ์ วงษ์กิติ 21/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730417 นายเฉลิมพล จันทวรรณ 08/10/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - -- -
551730418 นายสุริยา บุญเทเวช 30/08/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - -- -
551730419 นายภาณุพงษ์ ดียิ่งเจริญกุล 16/06/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730420 นายณัฐพล ทะณูชัย 24/04/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730421 นายณัฐพล แสงแก้ว 20/08/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730422 นายสุทธิพงษ์ มั่นใจดี 09/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730424 นายศตวรรต ชูสิน 15/02/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730425 นายธนาศักดิ์ สายยิ้ม 23/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730427 นายวิษณุ ลีจ้อย 03/07/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730428 นายวิษณุ วันสูง 20/09/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
551730429 นายธนาณัติ ศรีพัฒน์ 10/07/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2557 - - - - - -
552720101 นาย ณัฐพงศ์ พานิชย์ 29/10/29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
552720103 นาย ศิกร กลัดล้อม 15/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - -
552720104 นาย สมชาย จิตชัยเจริญกุล 05/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
552720106 นางสาว สุธินันท์ ชาติไกรบัญชา 30/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
552720107 นาย สมประสงค์ จันทร์วิจิตร 14/07/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
552720111 นางสาว นุชนารถ อาคูน 13/05/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
552720113 นาย หัสชัย รอดสิน 28/01/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
552720206 นายธิติ คำมี 20/03/19 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559 - - - - - -
552730101 นายธีรยุทธ อำไพ 26/01/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
552730102 นางสาวจินตนา ลาโซ 04/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
552730108 นายพีระพล ฮุงหวล 13/10/22 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557
552730111 นายสันติ เทพไชย 13/05/29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
552730118 นายคมชัด เนตราทิพย์ 22/11/14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2557 - - - - - -
552730201 นายอนุชา แก้วตา 09/10/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
552730202 นายอมรเทพ สังคง 04/02/22 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730203 นายสุเมธ ชูศิลป์ 14/08/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730204 นายอภิรัตน์ เตชวัฒนบำรุงกิจ 12/02/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730207 นายกฤษณัช จันทรสกุนต์ 12/10/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730209 นายเอกพันธ์ จิ๋วสายแจ่ม 19/10/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730210 นายธีรพงศ์ ดอนดีไพร 29/07/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730211 นายนิพนธ์ รอดทรัพย์ 25/07/21 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730212 นายบรรหาร สังกลิ่น 19/09/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730214 นายวรพจน์ ฟุ้งยอดคีรี 15/07/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730215 นายนณรรศท์ ทองคำ 19/11/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
552730216 นายศราวุฒิ อาจคำพันธ์ 28/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730220 นายอำพล มณีวงษ์ 22/03/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730221 นายวงศกร แก้วลังกา 08/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2557 - - - - - -
552730301 นายเกรียงศักดิ์ สงวนศักดิ์ 17/08/21 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730302 นายจักรพันธ์ ทองมี 22/06/26 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730303 นายสมหมาย สิทธิพร 16/01/11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730304 นายสามภพ คำศรี 11/10/16 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730306 นายอนณ โพธิถนอม 13/05/17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730307 นายณัฐพล เพชรรัตน์ 10/02/25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730309 นายเอกรินทร์ ศรีภัทรนิธิกุล 05/02/24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730310 นายพงศ์กรณ์ ภวัตรัชต์พงษ์ 23/05/17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730311 นายสุรศักดิ์ สว่างแผ้ว 12/04/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730312 นายจตุรวิทย์ พงษ์กัณฑา 17/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730313 นายธนพงศ์ คำตุ้ย 17/04/13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730314 นายอังคาร เผือกศรี 05/02/23 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730315 นายรัฐภูมิ คำพุฒ 11/04/08 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730316 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิรินทร์ ดวงแก้ว 11/04/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730317 นายยุทธนา ศรีคำทา 10/03/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730319 จ่าอากาศโทเอกอานนท์ ดีมุกข์ดา 11/07/25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730320 นายภัทราวุธ เงินจันทร์ 07/09/17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730321 นายกิตติกร คำมัง 09/09/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730322 นายกฤษฎา ภู่ทอง 27/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730323 นายรังสรรค์ สโมสร 06/07/13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730324 นายกิตติศักดิ์ ลาวรรณ์ 22/09/23 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730325 นายนิพนธ์ ช้อนแก้ว 30/05/17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730326 นายฌานิน มาจาด 16/11/23 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730327 นายรุ่ง ปานแดง 14/06/14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730328 นายธนพัฒน์ เครือตา 26/10/13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730331 นายนพดล ใจแสน 25/02/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730332 นายเจนวิทย์ ชัยแก้ว 15/03/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730333 นายเฉลิมพล บุญลือ 05/12/21 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730335 นายศักดิ์ดา จันธิยะ 16/02/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730337 นายอาริยะ อินทพงษ์ 28/05/24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730338 นายทวีศักดิ์ คำศรี 15/06/20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730339 นายสุรชัย บุญประเสริฐ 05/09/23 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
552730340 นายสุทธิเดช ธรรมมูลตรี 13/04/24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2557 - - - - - -
555720103 นางสาวพรพรหม พลเยี่ยม 22/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720105 นายอธิชนัน ดวงใจ 22/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720106 นายธีระชัย อินหว่าง 13/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720107 นายเจษฎา ลังกาวงศ์ 26/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720108 นายทศพร ทราบรัมย์ 14/08/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720110 นางสาวศิริพร งามดี 03/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720114 นางสาวกานติมา ต๊ะอินชัย 26/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720116 นางสาวดอกไม้ ดำรงฤทธิ์ 10/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720118 นางสาวนันทวัน สียงค์ 04/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720119 นางสาววนิดา สะอาดกร 14/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720120 นางสาวอัณณ์ศิญา นันท์ศุภเชษฐ์ 30/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720121 นางสาวธัญสินี กื้ดจิกไผ่ 08/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720122 นางสาวสุรีฉาย อุดด้วง 12/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720123 นางสาวน้ำฝน บุญนายืน 01/09/36 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720124 นางสาวฑิมภ์พร ภู่ทอง 25/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720125 นางสาวศุภรัตน์ ยมเกิด 11/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720126 นางสาวพันทิวา แซ่จาง 27/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559 - - - - - -
555720128 นายอนุชิต ทำดีแท้ 20/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720129 นางสาวจิราวรรณ หาญเมืองใจ 26/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720130 นางสาวดารารัตน์ รมณียวงษ์ 04/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720132 นางสาวยุวดี สายทองปู่ 11/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720133 นางสาวปนัดดา หล้าแปง 20/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720134 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสมุทร 11/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720135 นางสาวฟารีดา วชิรญา 21/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720136 นางสาวปนัสยา สุวรรณเสรี 11/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720137 นางสาววรรณิษา อินทร์ถาวร 02/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720139 นายอธิพงศ์ เสาร์สูงเนิน 15/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720141 นายอานุสิทธิ์ เปี่ยมชู 07/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720142 นายสุไตรพงศ์ สมครอง 03/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720144 นายศิวฤทธิ์ ชุ่มชื่น 30/07/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2558 - - - - - -
555720201 นาย พชรพล ภราดรวิสุทธิ์ 03/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720202 นาย อณุษร ภูมิวัฒนางกูร 18/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720203 นาย กฤษณะ วงษ์แก้ว 31/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720204 นาย กิตติชัย ไชยนุวัติ 07/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720205 นาย ติวานนท์ อุดมศีลคุณ 05/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720206 นาย เบญจรงค์ เบ็ญพาด 01/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720207 นาย สิรวิชญ์ มั่นปาน 23/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720209 นาย วิศิษฏ์ อรุณโชติ 11/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720212 นาย วิวัฒน์ อัศจรรย์ 02/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720214 นาย ไชยวัฒน์ ตาแสงวงษ์ 01/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720218 นาย พิพัฒพงศ์ สุแก้ว 12/03/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720222 นาย ปกรณ์ ต๊ะสุ 28/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720223 นาย ศรายุทธ คงจันทร์ 25/10/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720224 นาย นวภพ จำปารี 18/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720225 นาย ชัยรัตน์ ใจเสือสุ 23/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720228 นาย จารุเดช เชียงราย 06/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
555720232 นาย ภัทรพงษ์ มุ่งการ 02/01/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
561720102 นายนันทศิลป์ มาจม 13/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720103 นายจักพล อาจอาสา 06/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - jakkapol0906909970@gmail.com - 0906909970
561720104 นายปรามพล มนต์เหลา 26/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - -- - -
561720106 นายบรรดาศักดิ์ หล้าไทยสง 09/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720109 นายอรรถพล ทองนันชัย 12/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - atthaponnat@gmail.com - 0882645696
561720110 นายจักรพันธ์ ซาจิตร์ 12/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720111 นายอิทธิพล โมกมัน 07/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720117 นายวิโรจน์ ไพโรจน์ 11/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720119 นายอนุสรณ์ ต๊ะใจ 12/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720121 นายบุญแทน เที่ยงอยู่ 29/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720122 นายเสกสรรค์ ตันยี่ 21/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720128 นายภาณุพงศ์ อยู่ผา 06/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - xc--japan@hotmail.co.th - 0926712583
561720130 นายศราวุฒิ สำอางค์ผิว 05/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720131 นายประดิษฐ์ ทิน้อย 21/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720134 นายกิตติพงษ์ ทำจิตรเหมาะ 22/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - kittipong.ball@hotmail.com - 0913907144
561720137 นายจีระศักดิ์ สุขรัตน์ 01/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - jeelasakjack@hotmail.com - 0993868885
561720139 นายศุภชัย ดำสนิท 05/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720140 นายจักรพงษ์ บุตรพรม 16/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - -
561720201 นายนวรพ งิ้วเรือง 22/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720203 นายเอกชัย ผลทิพย์ 28/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720204 นายอำพล โพธิมา 10/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720205 นายพลวิทย์ กองเครือวัลย์ 17/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า - - - - - - -
561720207 นายกฤติพงษ์ โพธิ์คำปา 05/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720208 นายธนัชพันธ์ เพชรแบน 16/03/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า - - - - - - -
561720211 นายเกียรติศักดิ์ จันหีบ 02/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720212 นายชินวัตร แก้วเกื้อหนุน 22/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720213 นายสุธี ถนอมจิตร 02/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720218 นายสุเทพ ปั้นจันทร์ 19/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720219 นายณัฐกิตติ์ จันทร์นุ่ม 19/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720223 นายมานะ อุดมกระสด 05/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720227 นายกฤษดา ทองปั้น 12/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720228 นายสุเมธ สุริยะวงศ์ 06/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720234 นายชลพรรษ ศรเตจา 23/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720235 นายณัฐพัชร์ แผ่ทอง 30/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 - - - - - -
561720303 นางสาวมาลิษา ท้าวภู่ 06/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561720305 นางสาวศศิชา วงษ์อินทร์ 07/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720306 นายวิรุธ อ้ายมาศน้อย 18/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720311 นางสาวนติยา คงสวน 07/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720312 นางสาวสุภัทรา บัวนาค 13/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720314 นางสาวศุภาดา วงค์แก้ว 09/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720315 นายทศพล บัวรมย์ 20/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720317 นางสาวนิสาชล เดชโท้ 17/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720322 นายวรัญญู สุกันทา 30/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720324 นางสาวนุจนาถ สายทองทวี 26/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720325 นางสาวนันทิชา งามขำ 09/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720326 นายประนต ย่านสากล 19/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720327 นางสาวเกศนี รอตศิริ 15/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - -
561720330 นายไพรัตน์ ดอนเรือนไพร 19/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 - - - - - -
561720331 นายเกริกฤทธิ์ มีติ๊บ 08/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720332 นายสุรชัย พรมฮวด 04/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720334 นายคเชนทร์ บำรุงตา 23/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720336 นายอุเทน จุ๋ยเกตุ 02/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720338 นายธีรพล รักชาติ 22/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720401 นายพัศวุฒิ โพธิขำ 17/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720403 นายณรงค์กร ชินสี 01/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 - - - biwnarongkon@gmail.com - 0827807728
561720405 นายวรินทร ขอนทอง 10/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - -
561720407 นายสหภาพ โพธิ์คล้อย 12/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 - - - - - 0937546238
561720408 นางสาวรสจรี เพ็งลำ 15/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720410 นายสรวิศ โพธิ์เกตุ 21/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720411 นายกัมปนาท นกดี 04/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720413 นายชรัชพงษ์ สีทองเขียว 22/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 - - - - - -
561720414 นายนฤพนธ์ สิงหราช 10/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 - - - - - -
561720415 นายนิคม แจ่มศรี 28/12/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720416 นายจักรกฤษณ์ เกษแก้ว 14/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720417 นางสาวอรอนงค์ หอกคำ 16/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - tonpalmonanong@gmail.com - 0992061602
561720419 นายวีรภัทร พลาพล 01/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720420 นายนรุตม์ สงค์เป็นอินทร์ 08/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 - - - narut40306@gmail.com - 0858284710
561720422 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 03/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - taloey36@gmail.com - 0992046364
561720428 นายจิรายุ สายเทพ 02/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - armzadbm@hotmail.com - 0993864346
561720433 นายเมืองเพชร ศรีโพธิ์ 13/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 - - - earthmuangphet@gmail.com - 0948289526
561720435 นายสุพจน์ เนียมหอม 03/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720436 นายวรวิทย์ ยาคำลือ 19/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720440 นางสาวอนุวนาถ เพ็งลำ 15/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720502 นางสาวรินรดา ศิริ 20/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560
561720503 นายกษิภานุ ยอดคำ 20/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560
561720505 นางสาวพัชรา ชาวสวน 17/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560
561720508 นายมงคล ผูกสัมพันธ์ 11/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560 - - - - - -
561720516 นายลำพล เอี่ยมอ่ำ 03/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560
561720523 นายณัฐพล อุตะมะโชค 27/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560 Kengooddy15@gmail.com 091-8576436
561720531 นางสาวนันทิยา แหวเมือง 02/09/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560
561720601 นางสาวสกาวเดือน ต่ายเทศ 15/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720602 นางสาวอาริษา สนธิพุก 09/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720603 นางสาวอลิสา พุกศิริ 21/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720605 นางสาวนงลักษณ์ เหม็ยคำ 20/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720607 นายอนันต์ แป้นจันทร์ 13/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720608 นายปิยะณัฐ คล้ายเดือน 09/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720611 นางสาวจุฑารัตน์ ปักกาโถ 19/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720612 นายธนิต เมยคุณ 19/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720613 นางสาวนันทินี บัญดิษฐ 08/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720614 นายวัชรินทร์ แก้วสูงเนิน 04/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720615 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์สุวรรณ 13/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720616 นางสาวสุจารี ตุ้ยบาง 20/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720617 นางสาวอัญชลี ฟองธิวงค์ 05/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720618 นายสุรศักดิ์ วังนาค 17/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720619 นางสาวพลอย เทียมเพชร 15/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720620 นายปรีชา อุนะวงศ์ 29/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720621 นางสาวอาจรีย์ สุคติศิริอุดม 24/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720622 นายนวพล มะโน 28/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720624 นายพีรพล ดำนงค์ 07/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720625 นายอนุรักษ์ สาระแสน 08/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720628 นางสาวสุธีรา ม้าเจริญตระกูล 07/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720629 นายต่อทรัพย์ วงศ์เอื้อย 02/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720630 นางสาวจีรพร ลาดนอก 30/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720633 นางสาวมัลลิกา สายเครือมอย 31/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720634 นางสาวแสงเดือน พลาพล 05/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720635 นายกิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ 28/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720637 นายสุทธิพงษ์ ที่สมัคร 14/01/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720639 นายอนุรักษ์ ธนูศิลป์ 04/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Dairlove85@gmail.com 0958417464
561720640 นายธนพัฒน์ เหมือนอิน 23/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720641 นางสาวโชติกา อ่อนศรี 06/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720642 นายอณุชา เกษี 05/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720643 นายสุรวัฒน์ เหมือยฝน 02/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560 JOEMAI@HOTMAIL.COM 0881470342
561720644 นายขัตติยะ พิริยะพันธุ์ 23/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560 khattiya135@gmail.com 0882604211
561720645 นายณัฐพล กุลทอง 15/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720646 นายอภิรักษ์ พิทักษ์ศิลาธร 05/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720647 นายชิติสรรค์ สีชมภู 22/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720648 นางสาวสลิตา ป่วนสิงห์ 23/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
561720652 นางสาวสิรารัตน์ ธังดิน 09/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 prang_17@hotmail.com 0828804553
561720701 นายธีรยุทธ เติมช้อย 14/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - toppana1@hotmail.com - 0805176239
561720702 นายศราวุฒิ หน่อปรีดา 26/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - sarawut.tontakabak@gmail.com - 0823992944
561720704 นายปณชัย ปานรักษ์ 31/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - panachai.ta2010@hotmail.co.th - 0635177313
561720705 นางสาวธนภรณ์ เย็นสถิตย์ 10/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - ืnongbait@hotmail.com - 0898075737
561720706 นายยุทธพงษ์ กำแพงเมืองทอง 27/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - bomb_loveisland@hotmail.co.th -- 0996657964
561720708 นายพรชัย ทิพมนต์ 03/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - tippmont2499@gmail.com - 0828865194
561720709 นางสาวจุฬาเกศ สุดชาลี 30/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - juraket.amp@gmail.com - 0956394493
561720710 นายลมกรด พจนะ 01/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - lanmai.ook00@gmail.com - 0913892627
561720711 นายอรรถพล พุ่มฉัตร 25/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - oatthaphon_1@hotmail.com - 0993715105
561720712 นายจิรภัทร ผลศรีพานิชย์ 20/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - b_talueag@hotmail.com - 0956788926
561720714 นายศุภดิษฐ พุ่มใย 13/11/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - toppana1@hotmail.com - 0980147884
561720715 นายกฤษฎา สันติพัฒน์ 28/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - inlovest.888@gmail.com - 0997397750
561720716 นายอรรถวิทย์ บุญมา 27/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - mos_sillyso@hotmail.com - 0856199370
561720717 นางสาวรุ่งไพลิน ปัญญาเจริญยิ่ง 02/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - ฺิBierungpailin@hotmail.com - 0931484541
561720718 นางสาวสิริรัตน์ เดชา 16/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - keawnaluk@hotmail.com - 0953351881
561720720 นายจิรายุ พวงนาค 26/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2560 - - - golf-22295@hotmail.com - 0654405578
561720803 นายณัฐภูมิ มณียศ 21/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720805 นายอดิศักดิ์ บัวเวียง 28/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720810 นายอายุทธ โพธิ์มาก 12/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720811 นางสาวพัชรินทร์ ชนะมะ 22/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720814 นายเสฎฐวุฒิ ฟูเต๊ป 07/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720815 นายเอกรินทร์ แก้วยะ 14/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720821 นายนิติธร พุ่มเพชร 02/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720822 นายปริวัฒน์ จันทร์ปัญญา 31/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720823 นายศาสตราวุธ อุปแสน 23/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720827 นายสุริยา บุตรดา 10/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720828 นางสาวการะเกษ ชูแผ้ว 17/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720829 นางสาวอนงลักษณ์ ศรีอ่อน 18/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720830 นายวรพล ใจดี 24/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720832 นางสาวน้ำฝน เชื้อกสิการ 12/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720833 นายหัสดินทร์ วารินสุ 18/06/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720834 นายวิทวัส เขม้นเขตวิทย์ 28/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720835 นายสิทธิกล แซ่โซ้ง 13/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561720840 นายชูศักดิ์ โสภามา 22/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
561730101 นาย วีระพล ส่งเชื้อ 18/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730102 นายสุทธิรัตน์ พุ่มทอง 08/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730103 นายพิสิฐ จันทร์สายทอง 16/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730104 นายอดิเรก ไผ่นอก 05/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730105 นายนรากร มณีฉาย 02/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730106 นายธีรพงศ์ วรรณภักดี 16/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730107 นายกิตติศักดิ์ ทองสุข 07/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2558 - - - - - -
561730201 นาย ธีรัชย์ จันพุฒ 16/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
561730202 นายจีรพันธ์ สุดนาวา 14/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561730203 นาย อรรถชัย นิลทัพ 31/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561730205 นางสาว วริศรา ถนอมศักดิ์ 05/06/25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561730207 นายวิวัฒน์ โชคธันยนันท์ 21/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561730208 นางสาวสุพรรณี น้อยศรี 02/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561730210 นางสาวภัสสร วงค์ราชบุตร 20/01/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
561730301 นายชนวัฒน์ อำนาจ 13/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730302 นายกิตติคุณ สุวรรณขำ 21/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730303 นายสุวิศิษฏ์ สิทธิสงคราม 30/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730304 นายอธิภัทร แสนเทียม 16/06/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730305 นายวิภพ ลีจ้อย 27/04/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730306 นายมนตรี รอดปฐม 22/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730307 นายปุญญพัฒน์ หอวิจิตร 25/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730308 นายพลวัฒน์ หล้าใจ 23/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730309 นายเจตริน สมบูรณ์ 01/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730310 นายชิอู ต๊ะวงค์ 03/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2558 - - - - - -
561730401 นายพรเทพ ทับทิม 04/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730402 นายมานิต กลิ่นหอม 15/02/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730404 นายเกรียงไกร เต็มแก้ว 19/10/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730405 นายนพดล เกิดหลง 11/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730406 นายบุญทัน บัวเผื่อน 23/03/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730407 นายสุจินดา ศรีคัดเค้า 30/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730408 นายธงชัย รอดกสิกรรม 22/01/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730409 นายณรงค์ศักดิ์ พูลจีน 17/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730410 นายทศพล เรืองพรวิสุทธิ์ 01/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730411 นายณัฐวุฒิ เข็มแก้ว 17/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730412 นายศิวา เจนจบ 13/01/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730413 นายทรงวุฒิ รุ่งโรจน์ 23/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730414 นายธีรโชติ ถาปาวงค์ 17/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730415 นายพลกฤษณ์ ประกอบสุข 11/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730417 นายกิตติศักดิ์ เขียววัน 09/09/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730418 นายจเรศักดิ์ ถมทอง 12/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730419 นายพงศกร พ้นภัย 22/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730420 นายภาณุวัฒน์ ใจแสน 24/08/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730422 นายวัชรินทร์ อภิวัฒน์ปุญญบาล 05/05/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2558 - - - - - -
561730505 นางสาว ณัฐฐา เล็กมณีโชติ 19/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562720102 นายพลวัฒน์ คำเมฆ 31/08/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
562720106 นางสาววราภรณ์ คำจีน 25/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720109 นายสมโภชน์ ส่องแสง 30/01/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
562720111 นายมงคล ต่ำจันทร์ 06/01/25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720120 นายสุรศักดิ์ เสนอิ่ม 28/01/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720122 นายวัชระ อำนาจ 22/12/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720123 นายศรายุทธ นาคน้อย 17/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720124 นางสาวชลนิภา สอนลบ 22/11/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720125 นางสุพรรณี ศรีระบุตร 05/11/23 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720128 นางสาวนภัทร์ พวกสุขสวัสดิ์ 18/07/26 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
562720129 นายชยวุฒ อินแนม 04/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720130 นายวีรวัตร แกว่นเขตวิทย์ 06/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562720133 นายพัลลภ เกตุวิริยะการ 03/01/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
562730206 นาย วีระศักดิ์ โมกมัน 11/05/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730207 นาย อิสระ อิ่มอินทร์ 14/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730208 นาย จีรายุทธ เกิดสว่าง 24/11/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730209 สิบเอก วีระโชติ ทองวัน 26/12/22 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730210 นาย เกรียงไกร มะโน 08/10/26 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730211 นาย ดนุ บัวบุตร 19/06/27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730213 นางสาว ธนธิดา เรือนเขียว 06/02/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730214 นาย กรวิชญ์ สุขหล้า 08/01/24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730215 นาย อภิเษก คำสุวรรณ์ 07/01/25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730216 นาย วิรัตน์ ปัทมาลัย 06/12/08 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730217 นาย ภูเบศร์ คำสุวรรณ์ 24/09/26 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730218 นาย วิรัตน์ สุทธิชาติ 14/07/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
562730219 นางสาว วันทิพย์ รัตนภักดิ์ 19/07/30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2558 - - - - - -
565720101 นางสาวณัฎฐินิชา ฉิมยง 11/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720102 นายอนุวัฒน์ ตาเสนา 30/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720103 นางสาวอรพิน ตาเสนา 04/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720104 นายอรรถพล กันทา 25/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720105 นายรังสิมันต์ ผิวเลิศ 23/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720106 นางสาวอภิญญา เป็งมอย 26/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720109 นางสาวนิภา แก้วโชน 08/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
565720110 นางสาวพิชญา กาญจนคงคา 05/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720112 นางสาวกาญจนา ฝั้นไชย 19/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720113 นายวิรัตน์ กาวิละ 02/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720114 นายวิจักษณ์ แสนจุ้ม 08/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720115 นางสาวอัญชลี รินระดา 05/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720116 นายวิทยา บุรีเทพ 03/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720118 นางสาวศิริพร ปะละเขียว 27/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720120 นายอานนท์ สินย้าง 15/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720121 นางสาวสกาวรัตน์ จันกิน 26/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720122 นางสาวกุลนิตย์ กาญจนคงคา 24/07/29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720123 นายมะรุเดช ปิติยงยุทธ์ 27/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720126 นางสาวฐิติมา จันทระ 24/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720127 นางสาวพิทยารัตน์ ออมใจ 09/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720128 นายอดิศร เรียนทับ 08/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720129 นางสาวคุลิกา สุขแก้ว 31/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720201 นายฤทธิไกร ยะถา 07/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
565720202 นายอุดมศักดิ์ สืบแก้วหล้า 21/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2558 - - - - - -
565720203 นายทัศน์พล ราชจริต 26/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720204 นายนพพร ฟองสมุทร 10/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720205 นายอนัณตรชัย เชียงคำ 24/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720206 นายจิตติพงษ์ศักดิ์ กาวิละ 29/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720207 นายกฤษกร ทุมจินดา 16/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - - - -
565720208 นายสุริยะ พนาพจน์ดี 05/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720209 นายนิรุช เนียมมะโน 10/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - ab_niruch@hotmail.co.th - 0632389714
565720211 นายจักรพันธ์ ตองใจ 11/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720212 นายรัฐศาสตร์ สรรเสริญพรสุข 11/06/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - rat42387@gmail.com - 0613468971
565720213 นายธนนันท์ สกุลท่าสาย 03/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720214 นายจิรายุ ปู่ใหม่ 18/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720215 นายจีรพล ชุมภู 07/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 - - - - - -
565720217 นายอนุชัย กันทา 03/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720220 นายอนุรักษ์ พิเคราะห์ 31/08/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560 - - - anuruk2532@outlook.co.th - 0932126208
565720224 นายนิรวิทธ์ สุวรรณเลิศ 17/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720227 นางสาวปรียาธร คงทอง 15/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 - - - guzz_preyathorn@hotmail.com - 0616693326
565720230 นายวีรชาติ ใจแก้วทิ 08/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720234 นายธนภูมิ กันทะจันทร์ 07/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559 - - - - - -
565720301 นางสาวขนิษฐา อุดเรือน 04/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720302 นางสาวปาริชาติ ปันติ 04/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720303 นายพรภวิษย์ ใจดี 08/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720304 นางสาวชัญญานุช คีรีวิชิต 15/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720305 นางสาวสุธิดา ศิริวัฒน์วารี 14/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720306 นางสาวพนิดา โกสุมพันธุ์ 11/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720309 นางสาวจีรวัฒน์ ทองแก้ว 16/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720312 นายพงศกร ใจดี 16/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720313 นายจักรกฤษณ์ พิมพ์ครู 09/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720314 นายชิษณุพงษ์ ตระกูลแห 28/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720316 นางสาวเดือนฉาย หมื่นสุรินทร์ 03/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720317 นางสาวเจนจิรา ขวัญพงษ์ 28/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720319 นางสาวพรพิมล ธรรมสนธิเจริญ 08/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720320 นางสาวสุพรรษา วงศ์ศิริกรกุล 24/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720321 นางสาวจันทร์นภา วังสิงห์ 30/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720324 นางสาวสุนิษา ปู่ลมดี 12/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720326 นายสงกรานต์ การะยม 13/04/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720328 นายญาณวุฒิ กันทะวงษ์ 01/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
565720330 นายกิตติธัช ชาติสุทธิ์ 20/10/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2559
571720101 นายเกียรติชัย แก้วเกิด 08/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 mz_0815@hotmail.com 0877369486
571720103 นายสัตยา คุ้มแสง 01/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 kaija2538@hotmail.com 0633607401
571720104 นายสมพงษ์ สถาพร 08/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 Aek080737@gmail.com 0889065751
571720105 นายสุทิน สุดนาม 08/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 ningtig1234@gmail.com 0821630602
571720106 นายวรัญญู ภูสมนึก 05/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 kaija25382011@gmail.com 099-7384125
571720107 นายจงกล นาควังไทร 24/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 jongkon_soda@hotmail.com 0913823550
571720108 นายชัยวัฒน์ พรมพิทักษ์ 20/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 chaiwat18pom@gmail.com 0643569412
571720109 นายณรงค์ศักดิ์ อาจกล้า 17/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 Pang_vy@msn.com 0875268495
571720110 นายกฤษณะ พระไกร 25/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 kitsana.ph250638@hotmail.com 0909361773
571720115 นางสาวปาริชาติ ยอดโยม 21/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 Pla.pop.2126@gmail.com 0875671576
571720116 นายมานะ ไตรพิพัฒน์ 04/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 0944153659
571720118 นายธัณวัฒน์ ลูกศร 08/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 roccotee0007@hotmail.com 0931316140
571720119 นายพงศธร ทองพา 06/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 ampegasus69@gmail.com 0878786085
571720120 นายจิรายุทธ พันธุ 13/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 Jirayut.kpp@gmail.com 0947464305
571720124 นายธนากร สกุณี 20/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 tanakron_s_kpru_57@hotmail.com 0874752945
571720126 นายอธิชัย เลียงสา 07/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 0967434035
571720128 นายณรงค์ศักดิ์ ครุฑอุ่น 28/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 Narongsak.khrutun@gmail.com 0945756434
571720129 นายนาทสีห์ บุญเนียม 18/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 nattsee@hotmail.com 0623679976
571720131 นายเมธี ไทยเจริญ 17/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 judas_mike@hotmail.com 0629263694
571720134 นายศรสุฑา ผูกพันธ์ 17/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 sonsutha79@gmail.com 0658504028
571720135 นายสุริยัน อินทรานุช 12/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 beeraon555@hotmail.com 0966641642
571720137 นายภานุเดช กลิ่นหอม 24/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 phanudet.teay@gmail.com 0979417161
571720202 นายเอกเพชร สถาพร 22/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 aekkaphet_s@hotmail.com 0873618941
571720204 นายพจนารถ เอี่ยมเผ่าจีน 22/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 Phodchanat.k@gmail.com 0805053971
571720205 นายอนันต์ บุตรกาวงษ์ 15/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 mos_kp000@hotmail.com 0821776192
571720206 นายรัฐพงษ์ พวงทอง 02/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562
571720207 นายสมรักษ์ นรกิจ 28/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 somrak_3@hotmail.com 0613192977
571720211 นายรังสันต์ เขียวบัวทอง 22/05/2539 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - rskbt.96s@gmail.com - 0843636070
571720212 นายทศพล วงค์ชมภู 09/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 thodsaphonw@gmail.com 0987561611
571720215 นายสหรัฐ น้อยนาช 10/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 ronnie3979@gmail.com 0918390051
571720217 นายพิทยา คำปวน 23/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 Tungao000@gmail.com 0884218520
571720219 นางสาวหทัยรัตน์ สระทองแดง 13/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 aooo_12103@hotmail.com 0948347895
571720222 นางสาวหฤทัย เจริญฤทธิ์ 11/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 aomverymiss@gmail.com 091-0250599
571720223 นางสาวอาริษา เหล็กเพชร 03/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Read2557@gmail.com 0875262554
571720224 นายจีรวัฒน์ เฮงสิน 26/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 nicelove12366@hotmail.com 0889040185
571720225 นายศราวุฒิ ศรีเมือง 30/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 golflissm@hotmail.com 0882724829
571720226 นายชนสิษฎ์ ชัยทอง 09/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 tarkps18@hotmail.com 0827706470
571720228 นางสาวอรอนงค์ ท้าวภู่ 27/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 praewle090@gmail.com 095-9253774
571720230 นางสาวมัทติการ์ เส้าเปา 17/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 mattika253800@gmail.com 090-2278656
571720239 นางสาวพรรณุพา สามารถงาน 20/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 0629410446
571720302 นายกิตติเดช จับเฟือย 02/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 kittidet1995@gmail.com 0933157059
571720305 นายเจนณรงค์ ชูจันทร์ 15/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 t4lung_za@hotmail.com 0987603966
571720306 นายเสกสรรค์ เขียวพุ่มพวง 03/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 saksantonplam@gmail.com 0643520069
571720308 นายภานุวัฒน์ มีสอน 07/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 ิbascomeputer@hotmail.com 0947343525
571720315 นายปิยพัทธ์ บุตรจันทร์ 27/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 nilawan4523@gmail.com 0913813410
571720318 นางสาวมณฑา ร่วมชัยภูมิ 30/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 maymonta.38@gmail.com 083-6250501
571720319 นายณัฐพงษ์ น้อยรุ่ง 02/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 palmtn9@hotmail.com 0910692007
571720320 นายณัฐพงษ์ คงสุข 17/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 nattapongkpp2538@gmail.com 0979671715
571720321 นายวีระชาติ นุชเจริญ 24/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 bigbossza.916@gmail.com 0853913705
571720322 นางสาวประภาพรรณ คำอ่อน 20/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 praphaphan2539@gmail.com 0636606132
571720325 นายรัชชานนท์ เสือด้วง 17/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 ratchanon1995tor@gmail.com 0956252233
571720327 นายดลวัฒน์ ธรรมใจ 27/12/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 Thedoganddog002@gmail.com 0800516804
571720330 นายฐิติวัฒน์ อินใต้ 02/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 touchthitiwat_087311@hotmail.com 0873117850
571720331 นายเอกรัฐ ปูยอดเครือ 01/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 offbmc001@hotmail.com 0906864846
571720332 นายณัฐดนัย เขตคง 16/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 ืnut.kml555@gmail.com 0644100252
571720333 นายกิตตินันท์ เกิดโต 03/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 james.kittinan.k@gamil.com 0823956492
571720334 นายโชคชัย สุวรรณรินทร์ 02/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 yulgang129@gmail.com 0979862851
571720336 นายอายุทธกิจ ปานทุ่ง 13/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 kueb64160@gmail.com 0845966765
571720339 นางสาวศรัญญา ศรีตะลา 29/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 sarunya.0339@gmail.com 0836293465
571720501 นายฉัตรพร ขุนพิลึก 20/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561
571720503 นางสาวฐาปนิตา คุ้มเพื่อน 05/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561 tapanitashoki@gmail.com 0824960675
571720504 นางสาวศกลวรรณ สุวรรณมณี 03/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561
571720508 นายภาณุพงษ์ แย้มชู 10/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561
571720510 นายสรนันท์ ทาริยะวงค์ 26/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561
571720515 นายวิเชียร คุ้มยิ้ม 18/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 wichien12554@gmail.com 0621422206
571720517 นายทรงเดช อินทรเสน 21/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561
571720518 นายจักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์ 04/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561 monomike1995@gmail.com 0881544243
571720519 นายจิรวัชร อมรทัศนสุข 09/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2561
571720521 นายธนดล สิงห์ยศ 02/12/29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2560 0839554883
571720603 นายณัฐพงษ์ แก้วแดง 08/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 taethankyou@gmail.com 099-1753829
571720604 นายอาทิตย์ เสนะวีระกุล 19/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 artitgreen@hotmail.com 0869379772
571720605 นายชนน์ชนก รัตนพิไชย 03/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 wailovekp1669@hotmail.com 0947104458
571720608 นายณัฐพงษ์ จันเต็ม 04/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 nj.nattpong@gmail.com 0651144248
571720609 นางสาวอำไพร พินเสนาะ 25/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Ann571720609_@hotmail.com 0979627261
571720610 นางสาวเมริษา ปันไชย 29/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 merisa2904@gmail.com 0881613139
571720611 นายภาณุวัฒน์ เพ็งสิน 29/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 nuy2709@gmail.com 0953317363
571720612 นางสาวอรอนงค์ ทองเครือ 29/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Fern_2913@hotmail.co.th 0623454217
571720613 นางสาวธัญญาภรณ์ พิบูรณ์อนุรักษ์ 23/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 tunyaporn231038@gmail.com 0824061675
571720614 นางสาวพัชรินทร์ ท้าวทา 23/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 patcharing@gmail.com 082-5902377
571720615 นายธนาธร โพธิ์ทรง 21/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ atontan@hotmail.com 0894373736
571720617 นายพีรพงษ์ ยุติธรรม 28/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 peerapong1614@gmail.com 0947501614
571720618 นายวีรภัทร ริ้วกีระกิตติกุล 16/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 biwzazreema@gmail.com 0813946499
571720619 นางสาวฐิติกร ลีจิรโชติ 16/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 titikorn321@gmail.com 0979215139
571720622 นายวายุ ศรศิลป์ 17/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 jamejaneza@gmail.com 0861206323
571720623 นายกิตติพงษ์ ขันเงิน 29/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 kitipong858@hotmail.com 0881606530
571720626 นายสิทธิพงษ์ ผ่องโอย 21/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 aof_aof.333@hotmail.com 0805153432
571720627 นายสิทธิศักดิ์ โตรี 08/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 sittisak62641@gmail.com 0614896355
571720628 นายธาตรี นิลพันธ์ 23/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 thatree38@gmail.com 0658044039
571720629 นางสาวศุภกานต์ พินิจกลาง 06/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 supakann0604@gmail.com 0639109635
571720630 นายธรรมนูญ พนมวาสน์ 28/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 ิิbmbenz2556@gmail.com 0913812094
571720633 นายพิษณุ เกตุเนียม 13/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 pitsanujames@gmail.com 0864939542
571720636 นายนาวิน หมีคุ้ม 21/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 nawin4232@hotmail.com 0947390394
571720637 นางสาววรัญญา สาระพงษ์ 20/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 farrry201238@gmail.com 0822262927
571720638 นางสาวเบญจมาศ สูงรุ้ง 15/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 ่jackky.002@gmail.com 0640277281
571720639 นายกฤษดา พื้อยศ 04/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 mairaklno0147@hotmail.com 0996764902
571720701 นางสาวอพัชชา เมืองกลาง 27/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 aputcha.m@gmail.com 0658786596
571720702 นางสาวฐิตาภา จันทรา 28/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 noonttp@gmail.com 0881086039
571720703 นางสาวสศิภรณ์ โพธิคำปา 13/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 mintsasiporn2533@gmail.com 0888138388
571720705 นายพันธกานต์ ประทุมเวียง 12/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 rowzaa_01@hotmail.com 0913835670
571720706 นางสาวอัชราภรณ์ แก้วกันยา 09/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Katkatutcharapon@gmail.com 0931926246
571720707 นายจักรพรรดิ วินิจสร 20/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 pop_pim@live.com 080-0340800
571720709 นายเกรียงไกร ตันพรมเมือง 16/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 kun_kriangkri1@hotmail.com 0901951308
571720710 นางสาวเวรุวรรณ เกิดทรัพย์ 09/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 wa.ruwan-w_a@hotmail.com 0895539376
571720712 นายสุรศักดิ์ บุญมี 27/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 ิb.surasak23.k@gmail.com 0622967932
571720714 นายทรัพย์วิจิตร เหมือยฝน 20/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Supwijit97@gmail.com 0913875396
571720715 นางสาวเจนจิรา บุญประเสริฐ 26/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 jane_za26@hotmail.com 0932788974
571720718 นางสาวสุพรรณา เจริญรัมย์ 29/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Supanna.thongchai@gmail.com 0619071006
571720719 นางสาวอลิษา นบนอบ 12/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 izemtanya@gmail.com 0831639491
571720720 นางสาวกัณฑาภรณ์ แสนมี่ 14/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560 kantaporn58@gmail.com 0624513965
571720721 นางสาวภัทรพรรณ ต่อกร 28/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Lacktartorkorn@gmail.com 0952832564
571720723 นายบัญชา ตานาคา 21/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 toonz_bk21@hotmail.co.th 0832116085
571720724 นายณัฐพงศ์ สิงห์แรง 22/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 nukerun@gmail.com 0623835501
571720726 นางสาวสุนิสา สุขสร้อย 09/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 sunisa_hnoyz@hotmail.com 0983255179
571720727 นางสาวภัทราพร ขัดหย่อม 27/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 somchang.pattaraporn@gmail.com 0969875383
571720730 นางสาวณัฐชา พึ่งสาย 06/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 s.smile2210@gmail.com 0820956602
571720731 นางสาวณัฐติกานต์ หอมรำพึง 13/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 ้Homrumporing@gmail.com 0988062548
571720732 นายถวัลย์ ประเสริฐสังข์ 31/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 aewsubmanao123@gmail.com 0950916111
571720734 นางสาวปริษา ทานุวัตร์ 20/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560 Prame_parisa@hotmail.com 0877389932
571720735 นางสาวชาลิสา บุ้งทอง 26/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 gumbietikja@gmail.com 087-3101612
571720737 นางสาวกิตติยา อรุณลักณ์ 02/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560 kik_kawaii1993@hotmail.com 086-9302704
571720741 นางสาวอทิตติยา ทรัพย์ประสม 29/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Ton-nam_29@hotmail.com 0620235666
571720801 นายภานุวัฒน์ รุ่งน้อย 02/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 panuwatrungnoi222@hotmail.com 0848132455
571720804 นายอัษฎาง ขันชาลี 06/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 0613521682
571720805 นายศิลา เถาตะมะ 04/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 571720805@gmail.com 0931485973
571720807 นายวรายุทธ พิลึก 02/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 kpp571720807@gmail.com 0948233977
571720808 นายนัมพล มาลานนท์ 22/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 ืีnumpolmalanon.08@gmail.com 0641429034
571720809 นางสาวนารีรัตน์ แก้วคำ 26/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 nareerat.nankaewkham@gmail.com 0932201916
571720810 นางสาวพิณประกาย อบเชย 20/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 phinprakai0889040794@gmail.com 0889040794
571720811 นายทศพล ทองห่อ 27/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 0884229558
571720813 นายปริญญา มาวัน 10/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 Parinyamawan37@gmail.com 0910240101
571720815 นางสาวคนึงนิจ พิลึกเรืองเดช 17/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 khanuengnitthekeak@gmail.com 0831643080
571720816 นายอนุชา เอี่ยมพงษ์ 26/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 anucha_pop26@hotmail.com 0956328303
571720817 นายนัฐพล ปลื้มวงค์ 02/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 nut2561@hotmail.co.th 064-1390751
571720818 นายกิตติพงศ์ โคเซียน 25/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 rchn.daw@gmail.com 0836298623
571720819 นายตรีรัตน์ ไพโรจน์ 27/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 pack_kaekpp@hotmail.com 0845987301
571720820 นายชัยพร กัลพฤกษ์ 05/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 tommy_tom02@hotmail.com 0966594999
571720821 นายบุลวัชร อบเชย 28/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 kanukwan05@gmail.com 0913814006
571720822 นายเจษฎาพร นุ่มจันทร์ 13/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 jetsadaporn0913975320@gmail.com 0913975320
571720823 นายศรายุทธ หอมรื่น 30/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 0835716935
571720824 นายนพพร หอมรื่น 12/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 0869327492
571720825 นายสาธิต นุ่มเกลี้ยง 28/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 0889045323
571720826 นายนราธิป อินทพงษ์ 14/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 0875204901
571720830 นายทรงเกียรติ วารีคีรี 24/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน 2561 showkob@hotmail.com 0991699204
571730101 นายปริวัฒน์ เครือกิจ 02/02/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730102 นายชุมพล น้อยอยู่ 17/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730104 นายยุทธนา แก่นกระโทก 08/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730105 นายสาธิต เกษวิริยการณ์ 22/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730106 นายภาณุพงศ์ ภู่ทับทิม 28/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730107 นายปรีชา บานเพียร 03/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730108 นายณัฐวัตร ประสิทธิ์เขตกิจ 01/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730109 นายอดิศักดิ์ มากมิ่ง 18/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730110 นายณัฐดนัย เอี่ยมอ่ำ 21/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730111 นายกฤษณพล เฉลิมศรี 30/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730112 นายธวัชชัย พรเอี่ยม 16/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730113 นายศักดิ์สิทธิ์ ขำรอด 25/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730114 นายวิทยา โภครักษา 23/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730115 นายศราวุฒิ มานะจักร 30/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730116 นายสิทธิเดช แสนบุญศิริ 16/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730117 นายอภิชน เต๋ทิ 17/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730119 นายคมสัน ธนูคำ 08/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730121 นายณัฐธีร์ วีรกุลกิติพงศ์ 13/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730122 นายมนัสชัย ดาบพระทิตย์ 28/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730123 นายทนุศักดิ์ เพชรเทียน 06/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730124 นายศุภชัย เอี่ยมสอาด 08/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730125 นายภูสิทธิ บุญส่ง 08/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571730126 นายนิตินัย พุทธสาย 13/10/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730127 นายรัฐวุฒิ คงสวัสดิ์ 04/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560
571730128 นายกิตติธัช เสาวนิจ 05/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2559
571740101 นางสาวภาวิไล กำเนิดเกิด 10/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740102 นางสาวอรวิภา คงหอม 29/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740103 นายขวัญชัย การช่าง 07/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740104 นางสาวชุฎาภา เอกกุทัพ 25/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740105 นายวุฒิชัย ด่อนคร้าม 12/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740106 นายมนตรี ธิชากร 13/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740107 นายสมศักดิ์ ทองขาว 15/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740108 นายณัฐวุฒิ ฝนตะคุ 27/09/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740109 นางสาวขวัญสุดา มาตรา 18/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2559
571740201 นายอำนาจ ขอนทอง 20/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740203 นายสิริชัย พรมทอง 04/08/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740204 นายณัฐวิทย์ คำหล่อ 14/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740205 นายณัฐกริช อ่อนคำ 20/06/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740206 นายณัฐพล กำแพงแก้ว 27/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740207 นายสุชาติ ปั้นงาม 29/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740208 นายอรรถกร ใจเสือ 29/03/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740209 นางสาวเมรินทร์ เหล่าจันทร์ 13/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
571740301 นายสุรเดช สุริกร 14/06/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559
571740302 นายเรืองฤทธิ์ ครุธรอด 20/04/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559
571740303 นางสาวแพรวา ดวงสลัก 14/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559
571740307 นางสาวฐาปะนีย์ ฉุดพิมาย 27/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2559
572720101 นางสาวศศิประภา อั๊วะเลียง 18/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 sasiparprourliang231@gmail.com 0999622139
572720103 นายทินกร น้อยน้ำคำ 26/03/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 baby_somoza@hotmail.com 0960982120
572720104 นายนวพล สุขศิริ 20/03/19 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 08/04/62 navapol04@gmail.com 098-7484481
572720105 นายชัชพงษ์ โกมลไพศาล 04/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 chatphong_1@hotmail.com 0992965294
572720107 นางสาวชนัฎ ด้วงหอม 26/02/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 focus_fongbeer_narak83@hotmail.com 0881704721
572720108 นายพิเชษฐ์ อบมาสุ่ย 03/11/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 pichet_por@hotmail.com 0805129962
572720109 นายสิริพรรณ ไหมทอง 11/02/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 banjung666@gmail.com 095-6436734
572720111 นายณัฐพล การุณยวงศกร 28/01/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 jay-secret-@hotmail.com 0956344235
572720114 นายพิศาล มากเอี่ยม 15/06/32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 Piosa1@hotmail.com 0971746616
572720115 นางสาวภีรดา เมฆี 19/10/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562
572720116 นายเอกลักษณ์ โพธิ์ม่วง 24/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 08/04/62 AekkalakPhomuang@gmail.com 0631621134
572720117 นายจักรกฤษ พรมเจียม 17/06/19 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Jk2499_@hotmail.com 089-6419497
572730202 นายอภิชาติ ผาแสนเถิน 02/03/18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
572730203 นายจิตรภาณุ แก้วกันยา 05/05/28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2560
572730205 นายปฏิพัทธ์ จบศรี 29/08/24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
572730206 นายสมเกียรติ บุญมาก 30/07/24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2560
572730208 นายสุริยา บุญนาดี 26/01/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2560
572730209 นายภานุพงศ์ สุภาพ 27/05/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2559
572730210 นางสาววารุณี ฉายอรุณ 19/07/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2560
572730212 จ่าอากาศตรีวีระ ประกาพวง 29/09/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2560
572730213 นางสาวปัทมา กองขา 24/08/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2560
575720101 นายมงคลฉัตร มากมี 14/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720102 นายบุณพจน์ พรหมเผ่า 08/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720104 นายเกียรติภูมิ ธรรมใจ 11/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720105 นายกิตติธร ช้างพลาย 24/04/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720113 นางสาวรุ่งฟ้า เอี่ยมชม 16/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720114 นายศุภกิจ ปันโน 21/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720115 นายสุวัธชัย ใจโปร่ง 07/11/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720117 นายณชา ธีรานุพัฒนา 12/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720118 นายนิวัฒน์ ใจเถิน 08/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720119 นายบุญหลง แสนมา 23/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720120 นายปองพล สุจริตจันทร์ 01/10/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 hiso.cm2534@gmail.com 0881522826
575720122 นางสาวอรทัย เลิศบุญชู 18/11/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720125 นายวันชัย หาญเมืองใจ 10/04/31 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 tumzaa_1004@hotmail.com 097-3240536
575720131 นายสุรศักดิ์ เอมอิ่ม 30/05/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2560
575720301 นางสาวพิฤาพร คำหล้า 31/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720302 นายนิรันดร์ กันเอี้ยง 02/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720303 นายวุฒิพงศ์ คำวาง 22/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561
575720305 นางสาวธันย์ชนก บุญเลิศ 21/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720306 นางสาวมัทนา ปันหล้า 23/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720307 นายศักดิธัช อินเตชะ 11/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720308 นายฤทธิไกร อุปกุล 10/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720312 นายรุ่งโรจน์ สว่างไพบูลย์ 13/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720313 นายวสันต์ ทิหวาย 03/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720315 นายณัฐพิศุทธิ์ ปัญญากาวิน 03/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720317 นางสาวเพ็ชรี เกิดแก้ว 09/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720319 นางสาวกนกพร มีบุญ 30/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720320 นางสาวปวีณา สุยะตุ่น 14/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720321 นางสาวพรทิพย์ ทิหวาย 09/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720323 นางสาวทัตพร จิตต์แก้วปัญญา 14/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720324 นางสาวปาณิตา แก้วมา 20/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720325 นายอัสนี จันป้อตา 19/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720327 นางสาวณิชกานต์ บุญปาล 23/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720330 นางสาวเมธาพร ไชยเสน 24/07/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720331 นายปริ่มเปรมมินตร์ นันทะใจ 27/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720332 นายธวัชชัย คำปึง 18/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720402 นางสาวธารารัตน์ ใจดี 30/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720403 นายจักรภัทร ปูกันกะ 24/12/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720406 นายพลรัตน์ นารังษี 06/12/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720408 นายบันเทิง จรูญจามีกรกุล 02/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720412 นางสาวปนัดดา ช่างทำ 02/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720413 นางสาวพีรยา พรมประดิษฐ์ 18/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720415 นายปฎิภาณ ล้านคำ 20/07/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720416 นางสาวอรทัย เขื่อนใจ 10/05/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720417 นายพีรภัทร - 27/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720421 นายสันติสุข กาญจนพันธ์บุญ 24/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720423 นางสาวเมธาวี ปันโย 08/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720424 นางสาวปภาวรินท์ ปันนันท์ 17/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720425 นายสมชาย ป่าเขาคุ้มครอง 24/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720426 นายปวรุตม์ จำรุณฉาย 31/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720427 นายสาธิต ทวีจิตกรกุล 17/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720430 นางสาวกาญจนา อิ่นคำ 16/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
575720431 นางสาวทิพวรรณ พงพนาพาเจริญ 30/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2560
581720101 นายฐิระวัฒ ช่วงวงศ์หล้า 19/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า tirawat1470@gmail.com 0948417485
581720103 นายพิชาญ เรือนคำ 24/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 phichankham@gmail.com 0657544166
581720105 นายพรพจน์ คมกล้า 18/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 pornpod21@gmail.com 0918526773
581720106 นายศิววุธ อยู่สอาด 24/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 siwawutyoosaard@gmail.com 0843829747
581720108 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร 20/02/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 rodjankorn40@hotmail.com 0628852006
581720109 นายอานนท์ ศรีสวัสดิ์มงคล 13/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 ืnon_havie@hotmail.com 0869070357
581720111 นายศุภชัย พงษ์วัฒนธรรม 27/03/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 biewdevil96z@gmail.com 0619812677
581720112 นายวทันย์ แสนเฮ้อว 15/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 0932979316
581720114 นายเจษฎา คำจันทร์ 20/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 Jetsda8888@hotmail.com? 0956954934
581720115 นายวลังการ ฉิมสุพร 30/04/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 walangkan@gmail.com 0623083314
581720116 นายศรัณย์ อินทรโกสุม 25/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 sarun37@hotmail.com 0945062410
581720118 นายเรวัตร เปซี่ 21/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า rewat.pesi757@gmail.com 0900648757
581720119 นายพิเชษฐ อ่ำเกิด 17/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 0966165851
581720120 นายอภิสิทธิ์ แดงสี 03/04/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 tum_saeplay@hotmail.com 0926364857
581720124 นายสิริวัฒน์ ทันจันทร์ 15/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 _water_@hotmail.co.th 0616840577
581720126 นายสุขสันติ์ บุญเติม 09/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2562 0810357936
581720201 นายอดิเทพ มั่งทอง 21/08/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 adithepmungthong@gmail.com 0882257277
581720202 นายวีรรักษ์ วงษ์รักษ์ 06/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 wiraruk1@gmail.com 0889059259
581720211 นายศุภชัย กุลมล 15/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 soken.bas@gmail.com 0854752732
581720212 นายธนชาติ กาศสีมูล 04/06/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 thanachat1295@gmail.com 0987741021
581720216 นายธันวา อินทรมาศ 04/12/34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 tunwa_tin@hotmail.com 0661492691
581720224 นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 18/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Jameiiz189@gmail.com 0800058459
581720225 นายศิริชัย เรียบฮวด 08/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ maxhunter_999@hotmail.com 0845918928
581720233 นายเรืองชัย เด่นนภา 21/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Dennpaha@hotmail.com 0931545488
581720401 นายเฉลิมพล หนูหมื่น 29/09/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 Chalermponnaja@gmail.com 0620383408
581720402 นายชัญญาพัทธ์ ปัจฉิมพาณิชย์ 01/02/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 m-kt_@hotmail.com 0881759309
581720403 นางสาวน้ำทิพย์ รอดเมือง 04/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 Numtip_mild@hotmail.com 0938377363
581720404 นางสาวพิจิตรา ตะเพียนทอง 09/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 noon201016@hotmail.com 0831624007
581720405 นางสาวกนิษฐา ดีคง 18/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 kanittha1810.nn@gmail.com 0979745179
581720408 นางสาวน้ำเพชร อินทรเรืองศร 05/10/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 Nicephet@gmail.com 0987486852
581720410 นางสาวกาญจนา แปมสำนัก 03/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 maynaringg@gmail.com 0931428910
581720411 นายกิตติพงษ์ กลิ่นเกิด 13/09/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 kittipongton12@gmail.com 064-354-5591
581720412 นายวัชระ ใจแป้ 15/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2562 moscoool@hotmail.com 085-402-4962
581720601 นางสาวกาญจนาพร สุขช้อย 05/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 keawsyyc1555@gmail.com 0628519026
581720602 นางสาวจุฑามณี ปิ่นทอง 12/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 oppp.jtamanee@gmail.com 0641462459
581720603 นายภควัฒน์ คำปัน 04/09/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 poo_4734@hotmail.co.th 0954844441
581720604 นางสาวปทุมรัตน์ สุดชาลี 16/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 patumrat820@gmail.com 0992141141
581720607 นางสาวอังคณา เนยสูงเนิน 11/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2652 milddear_queen@hotmail.com 0955970772
581720608 นางสาววารินทร์ทิพย์ สืบเจ๊ก 18/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 varintip99@gmail.com 0980030098
581720611 นางสาวน้ำเพชร วรรณา 22/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 galaxy_fan12@hotmail.com 0882808683
581720612 นางสาวปาลิตา บางศิริ 08/06/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 palitabangsiri@gmail.com 0953062588
581720613 นายสิทธิพงศ์ รมย์นลินไสว 13/12/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 lexcacy.5@gmail.com 0828928081
581720614 นายธนวันต์ ภูมมาวงค์ 29/07/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 thanawan21140@hotmail.com 0954314641
581720616 นายนันทวัฒน์ จุลทศรี 20/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 0968796358
581720619 นางสาวจุฑาวดี มุ่งเจริญ 02/03/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 mungcharaen_nam@hotmail.com 0931761649
581720622 นางสาวสุปราณี เรียบฮวด 03/06/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 082-4091364
581720624 นายสถาพร โคตรศรี 28/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 sathaporn25885@gamil.com 0878475193
581720625 นางสาวปติรัตน์ ชื้นดี 11/11/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 gufnesz2587@gmail.com 095-3916383
581720627 นายชานนท์ หมวกเสนา 20/06/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 breezeza123_@hotmail.com 0906365389
581720632 นางสาวกัลยรัตน์ โสชาลี 26/02/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 Yuyza4742@gmail.com 0921961921
581720633 นางสาววรางคณา ใจภักดี 21/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 joykam0609@gmail.com 0993702309
581720634 นายสงกรานต์ สุวรรณ์ 19/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 songkran39@outlook.com 0932091729
581720636 นายอมรเทพ จิ่งต่า 20/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 0899079913
581720637 นายศิรินุกูล เชียงสิน 26/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 0943955886
581720638 นางสาววันดี อ่อนขจร 21/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 jabwan.219@gmail.com 0875242228
581720642 นางสาวสุนิสา โพธิบัลลังค์ 15/07/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562
581720701 นางสาวสุมาลี อินเที่ยง 25/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 prawsumalee@gmail.com 0948659008
581720702 นายประภาส มหาราช 21/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 nonweza@hotmail.com 0972798472
581720703 นางสาวโสภา นารอด 02/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 daw020239@gmail.com 0992706788
581720705 นายราชฉลอง หนองหลวง 05/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 rachalong1996@gmail.com 08956321163
581720706 นายกิติพงศ์ แซ่ยั้ง 21/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 Kitipong7993@gmail.com 0990087993
581720709 นางสาวดลฤดี ประหยัด 09/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 dolrudee123456789@gmail.com 0946065317
581720710 นางสาวเบญจรัตน์ จิ๋วนารายณ์ 08/04/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 benjarat_ploy4298@hotmail.com 0958635707
581720713 นายณรงค์ศักดิ์ สอนนิล 09/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 Pluem_10@hotmail.com 093-0092889
581720714 นายอนุวัฒน์ วงศ์สมบูรณ์ 09/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 anuvat11@hotmail.com 0805046076
581720715 นางสาวธิดารัตน์ รักพ่วง 21/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 thofhan_thidarat@hotmail.com 0808415667
581720716 นางสาวกวินทิพย์ ศรีผง 14/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 kwinthip4454@gmail.com 0948364454
581720720 นางสาวพรรธน์ชญมน แจ่มทุ่ง 10/03/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 suwimonch40@gmail.com 0991700669
581720721 นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้ 02/08/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 saelee932@gmail.com 0979644899
581720722 นางสาวสายชล ขอนดอก 15/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 fueng62@gmail.com 0913834350
581720723 นายธีรศักดิ์ ทองใบปราสาท 13/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 theerasak.mind@gmail.com 0941892708
581720724 นายกรภัทร์ เพชรทวีแสง 27/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 koraphat6939@gmail.com 0930496511
581720725 นายวิริยะ มหาพรม 28/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 minepoun2@hotmail.co.th 0817407295
581720726 นายปริพัฒน์ ผลอินทร์ 08/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 092-9435868
581720728 นางสาวสุภาพร ซอกิ่ง 07/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 sipping7ae@gmail.com 0993951615
581720731 นางสาวจันทนี น้อยเอี่ยม 16/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 fonntis.53@gmail.com 0642079531
581720901 นายปฎิภาณ ประหุปะเม 23/02/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 arttornado9@gmail.com 0926266543
581720904 นายปรัชญา พรมจีน 30/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 p_3343@outlook.co.th 0800591040
581720905 นายกฤตินัย คันศร 07/08/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 teytook@hotmail.com 0616841160
581720908 นายเอกบุรุษ คุณุ 18/01/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 qwer-2537@hotmail.com 0629567022
581720909 นายภานุวัฒน์ พลาพล 21/09/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา menottt05@gmail.com 0931963400
581720910 นายคทาเพชร นาครินทร์ 01/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 khathaphet@gmail.com 0995561868
581720911 นายอานนท์ ปู่ลมดี 07/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 poolomdee.3@gmail.com 0954925209
581720912 นายจตุรภัทร ประเคน 01/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2561 death501@hotmail.co.th 0626241540
581730101 นายสุรัตน์ คงทอง 18/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 surat7113@gmail.com 0852677113
581730102 นายธงชัย ใจตา 15/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 1537thongchai@gmail.com 0805126309
581730105 นายสมเจตต์ มีมุข 04/01/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 shinobi0022@gmail.com 0889058556
581730106 นายศุภชัย ศรีเงิน 24/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 manzxc9@gmail.com 0816051440
581730107 นายนภาพล พลอาจ 05/03/33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 naparphon@gmail.com 0991198699
581730109 นายสุทธิชัย เชิดชู 17/12/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 suttichai_1994@hotmail.com 0881451167
581730110 นายอรรถพล ฉ่ำแสง 06/06/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2561 atthaphonchumseang@gmail.com 0839513615
581730111 นายบุญชัย อินกรัด 01/02/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 suttichai_1994@hotmail.com 0881571272
581730112 นายอโนชา อยู่ผา 05/03/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 anocha_203@hotmail.com 0824036085
581730113 นายสาธิต หินอ่อน 19/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 joker_giggs@hotmail.com 0911469035
581730114 นายสราวุธ บุญลือ 18/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 Beer_o_oo@hotmail.com 0824065405
581730115 นายพลวัต บาหลา 01/01/31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 phollawat_19kpp@hotmail.com 0924698016
581730116 นายจิรายุ วัฒนายั่งยืน 27/09/35 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 39Jirayu@gmail.com 093-2736835
581730117 นายมานะ หงษ์จุ้ย 09/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 lucifershadowzero@gmail.com 0635080206
581730119 นายสิทธิวัฒน์ อ่อนผา 07/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 sittiwat119@gmail.com 0932258046
581730120 นายวิศรุต แซ่จ้าง 08/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 2560 yeng1010@gmail.com 0933094376
581730202 นายวีรพันธ์ ทองจิตติ 19/03/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 ball-kpp@hotmail.com 0881585203
581730204 นางสาวขนิษฐา บังคัล 06/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 0823971503
581730206 นายภูวิศ แก่นคำ 24/11/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 nkc.kub@gmail.com 0882976399
581730207 นายปิยะ ทองดอนเปรียง 23/10/36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 piya0846882991@gmail.com 0958026031
581730208 นายกลวัชร ผาดาวงค์ 16/05/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 penball7@hotmail.com 0932635479
581730209 นายภุมเรศ กลิ่นสอน 2537 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 djpkmix_kpt@hotmail.com 0869265765
581730211 นางสาวศิรินยา บรรเทิงใจ 21/08/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 lufyhigh.gshock@gmail.com 0805091650
585720102 นายทศพล เอี่ยมพิศสมร 08/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 ethodsapon@gmail.com 0932935684
585720103 นายวิฑูรย์ เปี่ยมวานิช 28/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Jozakiki191@gmail.com 0979916192
585720104 นายชัชวาล การะเกดสาคร 02/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 caccawan111@gmail.com 0655731775
585720105 นายวิชัย โชคไพศาลสกุล 01/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 weloueyou789@hotmail.com 0881463441
585720106 นายเดชา วงษ์มณีเพชร 09/09/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 sunnine999@hotmail.com 0931975672
585720107 นายวรวุฒิ - 19/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 pop0896402612@hotmail.com 0613277165
585720108 นายสมเกียรติ เลิศล้ำจินตรา 05/04/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 somkiat2033@gmail.com 0988239338
585720109 นายฐิติภัทร คงวริศ 01/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 apritoom1@gmail.com 0932405969
585720110 นายปิยพัทธ์ จารุเศรณี 06/10/37 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 jaruseranee1994@gmail.com 0943355847
585720114 นายอำนาจ ข้างจะงาม 31/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 amnatkhangjangam123@gmail.com 0968012487
585720115 นายพร่างเพชร สายคำ 10/04/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 prangpet8144@gmail.com 0992752888
585720118 นายทศพล แก้วกันยา 22/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 nongdreamdream201@gmail.com 0987531979
585720120 นายพรสวรรค์ เกิดแก้วเมืองมูล 25/11/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 gtavanzaa1@gmail.com 0979572591
585720121 นายเกรียงไกร พรหมนิยม 01/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 kriangkrai02565@gmail.com 0930605923
585720125 นายวุฒิไกร ใจยวง 29/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 wuttikrai2572@gmail.com 0621152492
585720126 นายสุรเชษฐ์ ศรีอำนวยโชค 18/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 paysurachet@gmail.com 0828924946
585720128 นายภาณุวัฒน์ อุดแก้ว 01/06/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 bastaxi@hotmail.co.th 0828842707
585720131 นายพนัส ดำรงพนาเกียรติ 01/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Panuscabuki@gmail.com 0996356609
585720134 นายวิฑูรย์ เมืองมูด 14/08/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 Withoon214@gmail.com 0839418140
585720135 นายวรรณชนะ มั่นใจดี 26/02/38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 manchana1715@gmail.com 0801161715
585720136 นายนพดล วังเครือ 13/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 mikemii.haha@gmail.com 0822261126
585720202 นายชาญวิทย์ เทพพิมล 18/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 leker0869331615@gmail.com 0970907344
585720203 นางสาวนฤมล มุกดา 22/10/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Cakecakenarumon9915@gmail.com 0615565086
585720206 นายนราธิป บุญประสม 20/09/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 narathpi_@hotmail.com 0991408448
585720207 นายชาญชัย เทพพิมล 18/12/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 chanchaitepphimol@gmail.com 0938846819
585720208 นางสาวสุธาวัลย์ จิ่งต่า 27/07/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 sutawanjingta@gmail.com 0931981552
585720210 นางสาวอโนชา กลั่นการบุญ 30/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 anocha_min@hotmail.com 0821702331
585720211 นางสาวสุวนันท์ สดใสหนองเขียว 10/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 kunankong@gmail.com 0947159530
585720212 นางสาวเวธนี ปันเมือง 28/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 panmuang.39@gmail.com 0800703665
585720213 นายธนา มูลเตรียม 03/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Thana_moontriam@hotmail.com 083-1111544
585720214 นายปิยะพงษ์ บุญญารักษ์ 17/01/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Piyapong1173@gmail.com 0862091173
585720215 นายธนบัตร จันทร์ต๊ะ 27/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 thanabut27@gmail.com 0623917471
585720216 นายธวัชชัย รินคำ 07/05/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 tawatchairinkum@gmail.com 0845772195
585720217 นายณัฐวัตร ใจแก้วทิ 26/05/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 Nuttawat260240@gmail.com 0932969660
585720218 นางสาววัลวิศา แสนสวัสดิ์ 04/03/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 wanwisa2016@outlook.com 0932703743
585720220 นางสาวปานตะวัน วงษ์ปางมูล 27/01/40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 Plengzaza40@hotmail.com 0883999632
585720221 นายณัฐธัญ หรูวรนันท์ 26/02/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562 NULL
585720223 นายรณกฤต คลี่เกษร 17/11/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2561 ronnakrit23755@gmail.com 0884284538
585720226 นายสมชาย กุลสยุตรา 31/08/39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 2562