ผศ.สัญญา พรหมภาสิต
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า