• ภาพกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ภาพผลงานและรางวัลที่ได้รับ
  a45   12   13
     

ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
27 ธันวาคม 2560         

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงการมหกรรมวิชาการ
การบูรณาการกับศิลปะและ
วัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน ระดับชาติ
ครั้งที่ 8

25 - 27 มกราคม 2560
         

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา โครงการมหกรรม
วิชาการ การบูรณาการกับศิลปะและ
วัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน ระดับชาติ
ครั้งที่ 8
25 - 27 มกราคม 2560                        readmore activity

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

  1. บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่
  2. บริการนักศึกษา
  3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  4. ตำแหน่งงานว่าง
             job  ตำแหน่งงานว่าง  จังหวัดกำแพงเพชร   
  _______________________________________________________________

 
         jobthaiweb        jobbkk
 
  jobnisit        jobdb  
  jobth        jobthai  
         

 

 

คณะ สถาบัน/สำนัก ศูนย์ หน่วยงานอื่น
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด        
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
กอง

กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน 

สภามหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
งานวิเทศและกิจการอาเซียน