13 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดศิลปวัฒนธรรม

17. 02. 16
posted by: Super User
Hits: 1301

          ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร..รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม..นำทีมสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา..ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานโครงการมหกรรมวิชาการ การบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ร่วมใจจิตอาสา สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร