17. 08. 29
posted by: Super User
Hits: 12888

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/ระดับคณะ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบ และเสนอแนวคิดในการพัฒนาคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้น การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

17. 08. 29
posted by: Super User
Hits: 11729

เมื่อระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL) จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. Mohd Fauzain Izzuddin Bin Ahmad Fauzi 2. Nurul Aini Binti Mohamad Zakaria 3. Amirul Syafiq Bin Saipul Anwar 4. Muhamad Syafiq Izzuddin Bin Abdul Sani ได้สอนและถ่ายทอดความรู้รายวิชา Electrical Measurement and instrumentation ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า และจะหมุนเวียนสอนรายวิชาดังกล่าวให้กับนักศึกษาอีก 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

17. 08. 29
posted by: Super User
Hits: 12675

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

17. 08. 29
posted by: Super User
Hits: 10929

เมื่อวันนี้28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ มคอ.3 ออนไลน์ โดยวิทยากร อ.กนกวรรณ เขียววัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่อาจารย์ด้านการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (18503) ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทนาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

17. 08. 18
posted by: Super User
Hits: 10873

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทคโนสัมพันธ์ (กีฬาภายในคณะ) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณะสีจำนวน 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีชมพู สีเขียว และสีส้ม ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแข่งขันสแตนเชียร์ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีส้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีชมพู 2. การแข่งขันสแตนเชียร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า