14 ทีมสโมสรนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

17. 02. 16
posted by: Super User
Hits: 938

          ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำทีมสโมสรนักศึกษาประจำปี 2559 เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแผนงานพัฒนางานด้านนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และจังหวัดชลบุรี