19 ชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

16. 06. 19
posted by: Super User
Hits: 728

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ ORGANOID Packaging Design Competition ของบริษัทโอเมกา3.6.9แอนด์ ไบโคปีน จำกัด เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษากล้าแสดงออก  นำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน