20 อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

16. 06. 19
posted by: Super User
Hits: 600

เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559  เวลา  13.00  น.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ”  เพื่อติดตามผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  และได้ชี้แจงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กับบุคลากรภายในคณะฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ (ห้องประชุมเล็ก  ชั้น 2)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

View the embedded image gallery online at:
https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/20#sigFreeId0227bd2ef4