อุตสาหกรรมศิลป์

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 6723

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

     
    

1. ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย     :  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
        ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Arts)

art
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ชื่อเต็ม (ไทย)    :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
        ชื่อย่อ (ไทย)     :  ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
        ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Arts)
        ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.S.Tech.Ed (Industrial Arts)

 

 

3.  จำนวนหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

 

 

4.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1.ครูสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในทุกสังกัด
        2.นักวิชาการทางด้านการศึกษา
        3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
        4.พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
        5.ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา


 readmore program        readmore apply
  insite program       facebook menu
 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
        2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ                  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
        3) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้                  พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
        4) ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพ              หรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
        5) มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่าง                      เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 
per art