หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 14207

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

     
    

1.  ชื่อหลักสูตร     

           ภาษาไทย :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
           ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Computer Technology

IMG 6789
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
                               ชื่อย่อ   : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

            ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม   : Bachelor of Science (Computer Technology)
                               ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Computer Technology)

  3.  จำนวนหน่วยกิต     ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
  4.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
         
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในหน่วยงานรัฐและเอกชน
          2. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
          5. นักออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
          6. เจ้าของธุรกิจ

 readmore program        readmore apply
  insite program       facebook menu
  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกในจรรยาวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
         3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วย ตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้
         4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนำกลับไปใช้พัฒนาชุมชน

     

 
per computer