หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

16. 04. 25
posted by: Super User
Hits: 14402

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 

1. ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
              ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in
                                 Civil Engineering Technology 

 construction  
   2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

              ภาษาไทย         ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
                                   ชื่อย่อ : ทล.. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)

              ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology
                                             (Civil Engineering Technology)
                                   ชื่อย่อ : B.Tech. (Civil EngineeringT echnology

  3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต
 
4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1. นายช่างโยธา
          2. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
          3. ผู้จัดการโครงการ 
          4. ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง
          5. ผู้ช่วยสถาปนิก/วิศวกร (Asst. Architecture ; Asst. Engineer)
          6. ผู้ควบคุมงาน (Foreman ,Supervisor)
          7. นักวางแผนงานก่อสร้าง
          8. วิศวกรจัดซื้อ/สารวจปริมาณ (Procurement Engineer, 
             Quantity Surveying)
          9. พนักงานเขียนแบบ (Draughtsman, Shop Drawing)
          10. พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator Engineer)
          11. ช่างสำรวจ
          12. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย
          13. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
          14. ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม


            readmore program        readmore apply 
            insite program  facebook menu
     
     
     
     

  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และมีสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถปรับตัวและพัฒนาหรือศึกษาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
          3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
          4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 

 
  per constructuer
 
 
 

 

 

     000562

 

 

001032 

 


  

000378 

 
     
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
 
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
 
ดร.พัชรีรัต หารไชย