หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง

16. 04. 25
posted by: Super User
Hits: 7848


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

 

1. ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
              ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in
                                ConstructionTechnology 

 construction  
   2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

              ภาษาไทย         ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
                                    ชื่อย่อ : ทล.. (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

              ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology
                                             (Construction Technology)
                                    ชื่อย่อ : B.Tech. (Construction Technology) 

  3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
 
4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1. ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง (Co-coordinator Site Engineer)
          2. นายช่าง ตามหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ (Inspector Engineer)
          3. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง (Contractor in Building Construction,
             Build, Entrepreneurs.) 
          4. นักวางแผนงานก่อสร้าง (Planning Engineer)
          5. ผู้ช่วยสถาปนิก/วิศวกร (Asst. Architecture ; Asst. Engineer)
          6. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย (Safety Superintendent)
          7. ผู้ควบคุมงาน (Foreman ,Supervisor)
          8. ช่างสารวจ (Surveying, Surveyor)
          9. วิศวกรจัดซื้อ/สารวจปริมาณ (Procurement Engineer,
             Quantity Surveying)
          10. ช่างซ่อมบารุงอาคาร (Maintenance Supervisor)
          11. พนักงานเขียนแบบ (Draughtsman, Shop Drawing)
          12. พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator Engineer) 


           readmore program       readmore apply 
           insite program  facebook menu
     
     
     
     

  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ มีทักษะในการทางานช่างก่อสร้างและทักษะคิดมีความสามารถในการบริหารงานโครงการก่อสร้างที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีทัศนคติ
  ที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีมีความตระหนักต่อหลักการทางานอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อศิลปวัฒนธรรมสังคม
   และสิ่งแวดล้อม 

 
  per constructuer