หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 8413


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย     :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology (Product  Design Technology)
                              

design     
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ภาษาไทย         ชื่อเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
                               ชื่อย่อ   : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
          ภาษาอังกฤษ     
ชื่อเต็ม  : Bachelor of  Technology  (Product  Design Technology)
                               ชื่อย่อ   : B.Tech. (Product  Design Technology)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต
 
  4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
          ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  
ประกอบอาชีพอิสระ  ด้านการออกแบบละการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ
 
   readmore program      readmore apply 
insite program          facebook menu
 
  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
             2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และความสำนึกในวัฒนธรรม
อันเป็น
อัตลักษณ์ของชาติ
            3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
           4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองตอบความ
ต้องการ
บุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเท

   
     
 
per productdesign