หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 15517


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

 

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย     :  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
                              และกราฟิก
          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Appiled Arts Program in Product and Graphic Design

                              

design     
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ภาษาไทย         ชื่อเต็ม  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (การออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก)
                               ชื่อย่อ   : ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก)
          ภาษาอังกฤษ     
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Fine and Appiled Arts Program in
                                           (
Product and Graphic Design)

                               ชื่อย่อ   : B.F.A. (Product and Graphic Design)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต
 
 

 

4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
         
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
          2. นักออกแบบหรือช่างศิลป์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          3. นักวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
          4. นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
          5. พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ หรือพนักงานด้านการออกแบบ
          6. นักจัดแสดงนิทรรศการ
          7. พนักงานเขียนแบบ
          8. เจ้าหน้าที่ประมาณราคาด้านผลิตภัณฑ์
          9. นักออกแบบอิสร


    readmore program      readmore apply 
insite program           facebook menu
 
  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 

                1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพทาง ศิลปะและออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
          2. มีความรู่้ในหลักของศาสตร์ทางศิลปะและออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเพื่อประกอบอาชีพได้
          3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมี วิจารณญาณ
          4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน มีทักษะในการจัดการทางศิลปะและ การออกแบบ และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การนำเสนอ และการใช้ เทคโนโลยีได้ดี
          5. สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะและการออกแบบได้ตามถนัดและความ สามารถเฉพาะตน

         


   
     
 
per productdesign    
 
 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม