หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 14867

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

     
    

1. ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย     :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
        ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical
                           Engineering  Technology

electrical
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ชื่อเต็ม (ไทย)    :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

        ชื่อย่อ (ไทย)     :   ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)
        ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Technology (ElectricalEngineering  Technology)
        ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Tech. (Electrical Engineering Technology)

 

 

3.  จำนวนหน่วยกิต     ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 

 

4.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1.วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
        2.วิศวกรด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
        3.ผู้รับผิดชอบสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
        4.ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร
        5.ผู้รับผิดชอบพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน
        6.ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิคงานระบบไฟฟ้า
        7.พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
        8.ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม


 readmore program        readmore apply
  insite program       facebook menu
 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1) ผลิตบัณฑิตให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดีปฏิบัติตนภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
        2) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอดคล้อง กับความต้องการภาคอุตสาหกรรม
        3) ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
        4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น และสามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการ สนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

 
per electrical