16. 04. 25
posted by: Super User
Hits: 6384


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

     
 

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
          ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Technology Program in Electronics Computer 

 electroniccomputer
   
 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
                               ชื่อย่อ : ทล.บ. (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Technology (Electronics Computer)
                              ชื่อย่อ  : B.Tech. (Electronics Computer)

   
 

3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          (1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (2) หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (3) หัวหน้าช่างเทคนิคในหน่วยงานและโรงงานอุตสาหกรรม
          (4) นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (5) นักบริหารและดูแลคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย
          (6) ครู อาจารย์
          (7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
          (8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
          (9) ประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้าน
              อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

 
        readmore program        readmore apply 
        insite program  facebook menu

  4.วัตถุประสงค์
         1. มีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยเน้นพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สร้างและตรวจซ่อม เพื่อให้
  สามารถพัฒนางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการใช้งานในชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
          2. มีทักษะ ประสบการณ์และความก้าวหน้าเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ที่จะนำไปประกอบอาชีพ พัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่าง
 มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การที่จะศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชานี้ในระดับสูงต่อไป
          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานด้วยความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็น
  ทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจสังคม องค์กร เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

 
 
per technology
16. 04. 25
posted by: Super User
Hits: 7848


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

 

1. ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
              ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in
                                ConstructionTechnology 

 construction  
   2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

              ภาษาไทย         ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
                                    ชื่อย่อ : ทล.. (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

              ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology
                                             (Construction Technology)
                                    ชื่อย่อ : B.Tech. (Construction Technology) 

  3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
 
4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1. ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง (Co-coordinator Site Engineer)
          2. นายช่าง ตามหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ (Inspector Engineer)
          3. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง (Contractor in Building Construction,
             Build, Entrepreneurs.) 
          4. นักวางแผนงานก่อสร้าง (Planning Engineer)
          5. ผู้ช่วยสถาปนิก/วิศวกร (Asst. Architecture ; Asst. Engineer)
          6. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย (Safety Superintendent)
          7. ผู้ควบคุมงาน (Foreman ,Supervisor)
          8. ช่างสารวจ (Surveying, Surveyor)
          9. วิศวกรจัดซื้อ/สารวจปริมาณ (Procurement Engineer,
             Quantity Surveying)
          10. ช่างซ่อมบารุงอาคาร (Maintenance Supervisor)
          11. พนักงานเขียนแบบ (Draughtsman, Shop Drawing)
          12. พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator Engineer) 


           readmore program       readmore apply 
           insite program  facebook menu
     
     
     
     

  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ มีทักษะในการทางานช่างก่อสร้างและทักษะคิดมีความสามารถในการบริหารงานโครงการก่อสร้างที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีทัศนคติ
  ที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีมีความตระหนักต่อหลักการทางานอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อศิลปวัฒนธรรมสังคม
   และสิ่งแวดล้อม 

 
  per constructuer
 
   
     


16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 7226


 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย      :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
          ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
                              

logistics   
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์)
                              ชื่อย่อ   : บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)

           ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration
                                          (
Logistics Management)
        
                              ชื่อย่อ   : B.B.A. (Logistics Management)

  3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า135 หน่วยกิต
 

 

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
         2 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา
         3 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
         4 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายผลิต
         5 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายขนส่ง
         6 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
         7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมระบบจีพีเอส
         8 ประกอบกิจการส่วนตัว


 readmore program   readmore apply 
  insite program facebook menu
 

5. วัตถรประสงค์ของหลักสูตร
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    โดยมุ่งเน้นทางด้านการนำเทคโนโลยีต่างๆ  มาใช้ในการจัดการ
โลจิสติกส์   โดยที่สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
อย่างสร้างสรรค์     พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
       2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์รองรับความก้าวหน้าของ
วิทยาการโลจิสติกส์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้ในระดับ
สูงต่อไป
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
รู้จักการค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
     4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ
ในสาขาวิชาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์

 
   
 
per logistics  
 
   
     16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 8413


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย     :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology (Product  Design Technology)
                              

design     
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ภาษาไทย         ชื่อเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
                               ชื่อย่อ   : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
          ภาษาอังกฤษ     
ชื่อเต็ม  : Bachelor of  Technology  (Product  Design Technology)
                               ชื่อย่อ   : B.Tech. (Product  Design Technology)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต
 
  4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
          ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  
ประกอบอาชีพอิสระ  ด้านการออกแบบละการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ
 
   readmore program      readmore apply 
insite program          facebook menu
 
  5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
             2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และความสำนึกในวัฒนธรรม
อันเป็น
อัตลักษณ์ของชาติ
            3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
           4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองตอบความ
ต้องการ
บุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเท

   
     
 
per productdesign    
 
   
       16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 7520


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
          ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Technology Program  in Energy Technology

energy  
   2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         
         ภาษาไทย       ชื่อเต็ม
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
                            ชื่อย่อ  : ทล.บ.(เทคโนโลยีพลังงาน)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Energy Technology)
                             ชื่อย่อ  : B.Tech. (EnergyTechnology)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต   129 หน่วยกิต  
 

         
4. 
อาชีพหลังจบการศึกษา
          - หน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายผลิต นักวิชาการพลังงาน นักปฏิบัตการ  เป็นผู้ประเมินด้านพลังงาน
         - หน่วยงานเอกชน เช่น ปตท. โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
อาคารทุกประเภท
         - ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซ จำหน่ายอุปกรณ์ด้าน
พลังงาน เช่น ฉนวน มอเตอร์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ    หรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
พลังงาน เป็นต้น

 
readmore program readmore apply 
insite program facebook menu
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของหลักสูตร

มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน

 
per energy