หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 7889


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

   

1. ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย     :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
        ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical
                           Engineering  Technology

  electrical 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)
         ชื่อย่อ (ไทย)  : ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Technology (Electrical Engineering
                                 Technology)

         ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.Tech. (Electrical Engineering Technology)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยว่า 140 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
                อุตสาหกรรม
            2. การควบคุมระบบไฟฟ้า
            3. งานบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
            4. งานด้านการวัดคุมทางอุตสาหกรรม 
            5. วิศวกรโรงงาน
            6. วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
            7. ผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงาน

readmore program readmore apply 
insite program facebook menu

     5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
          2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการ
             ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
          3. ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
             ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
          4. ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม
             และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
          5. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
             เป็นอย่างดี
          6. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปใช้บูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 
per electrical