หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

16. 04. 25
posted by: Super User
Hits: 6385


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

     
 

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
          ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Technology Program in Electronics Computer 

 electroniccomputer
   
 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
                               ชื่อย่อ : ทล.บ. (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Technology (Electronics Computer)
                              ชื่อย่อ  : B.Tech. (Electronics Computer)

   
 

3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          (1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (2) หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (3) หัวหน้าช่างเทคนิคในหน่วยงานและโรงงานอุตสาหกรรม
          (4) นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (5) นักบริหารและดูแลคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย
          (6) ครู อาจารย์
          (7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
          (8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
          (9) ประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้าน
              อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

 
        readmore program        readmore apply 
        insite program  facebook menu

  4.วัตถุประสงค์
         1. มีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยเน้นพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สร้างและตรวจซ่อม เพื่อให้
  สามารถพัฒนางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการใช้งานในชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
          2. มีทักษะ ประสบการณ์และความก้าวหน้าเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ที่จะนำไปประกอบอาชีพ พัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่าง
 มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การที่จะศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชานี้ในระดับสูงต่อไป
          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานด้วยความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็น
  ทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจสังคม องค์กร เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

 
 
per technology