หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

16. 04. 25
posted by: Super User
Hits: 11781

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

     
 

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
          ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Technology Program in Smart Electronics 

 electroniccomputer
   
 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
                               ชื่อย่อ : ทล.บ. (อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Technology ( Smart Electronics )
                              ชื่อย่อ  : B.Tech. (Smart Electronics)

   3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต
 


 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      (1) ควบคุมดูแลอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่
ต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวควบคุมการทำงาน
      (2) นักพัฒนาออกแบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วงจรระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
      (3) นักเทคโนโลยี นักวิชาการ นักพัฒนา นักออกแบบ วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
      (4) ผู้สอนในสถาบันการศึกษาในภาครัฐและเอกชน
      (5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
      (6) ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

          

 
         readmore program        readmore apply 
        insite program   facebook menu

  5.วัตถุประสงค์
         1. ผลิตบัณฑิตให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความสัตย์สุจริต และเสียสละ
         2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม
         3. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
         4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น และสามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

 
 
per technology