หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 7521


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
          ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Technology Program  in Energy Technology

energy  
   2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         
         ภาษาไทย       ชื่อเต็ม
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
                            ชื่อย่อ  : ทล.บ.(เทคโนโลยีพลังงาน)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Energy Technology)
                             ชื่อย่อ  : B.Tech. (EnergyTechnology)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต   129 หน่วยกิต  
 

         
4. 
อาชีพหลังจบการศึกษา
          - หน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายผลิต นักวิชาการพลังงาน นักปฏิบัตการ  เป็นผู้ประเมินด้านพลังงาน
         - หน่วยงานเอกชน เช่น ปตท. โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
อาคารทุกประเภท
         - ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซ จำหน่ายอุปกรณ์ด้าน
พลังงาน เช่น ฉนวน มอเตอร์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ    หรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
พลังงาน เป็นต้น

 
readmore program readmore apply 
insite program facebook menu
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของหลักสูตร

มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน

 
per energy