หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 13703


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
          ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Technology Program  in Energy Technology

energy  
   2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         
         ภาษาไทย       ชื่อเต็ม
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
                            ชื่อย่อ  : ทล.บ.(เทคโนโลยีพลังงาน)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Energy Technology)
                             ชื่อย่อ  : B.Tech. (Energy Technology)

   
  3. จำนวนหน่วยกิต   129 หน่วยกิต  
 

         
4. 
อาชีพหลังจบการศึกษา
          1. เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน
          2. นักวิจัยด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน
          3. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน
          4. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติรัฐวิสาหกิจ
           5. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
           6. นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
           7. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม
           8. นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
           9. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

 
readmore program readmore apply 
insite program facebook menu
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของหลักสูตร

1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         2. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
         3. เพื่อให้บัณฑิตมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         4. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         5. เพื่อให้บัณฑิตมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับชุมชน

 
per energy