หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 7226


 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย      :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
          ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
                              

logistics   
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์)
                              ชื่อย่อ   : บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)

           ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration
                                          (
Logistics Management)
        
                              ชื่อย่อ   : B.B.A. (Logistics Management)

  3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า135 หน่วยกิต
 

 

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
         2 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา
         3 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
         4 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายผลิต
         5 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายขนส่ง
         6 ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
         7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมระบบจีพีเอส
         8 ประกอบกิจการส่วนตัว


 readmore program   readmore apply 
  insite program facebook menu
 

5. วัตถรประสงค์ของหลักสูตร
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    โดยมุ่งเน้นทางด้านการนำเทคโนโลยีต่างๆ  มาใช้ในการจัดการ
โลจิสติกส์   โดยที่สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
อย่างสร้างสรรค์     พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
       2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์รองรับความก้าวหน้าของ
วิทยาการโลจิสติกส์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้ในระดับ
สูงต่อไป
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
รู้จักการค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
     4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ
ในสาขาวิชาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์

 
   
 
per logistics