หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

16. 04. 21
posted by: Super User
Hits: 13231


 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย      :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
          ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
                              

logistics   
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์)
                              ชื่อย่อ   : บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)

           ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration
                                          (
Logistics Management)
        
                              ชื่อย่อ   : B.B.A. (Logistics Management)

  3. จำนวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า136 หน่วยกิต
 

 

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการขนส่ง
          2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางบก
          3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
          4. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ
          5. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน/โลจิสติกส์
          6. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นำเข้า/ส่งออก
          7. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ
          8. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเล
          9. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
         10. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน
         11. นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์
         12. นักวิเคราะห์ซัพพลายเชน
         13. นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
         14. ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก เป็นต้น


  readmore program   readmore apply 
   insite program facebook menu
 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยที่สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

          2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักการค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
          3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในสาขา
ทางด้านโลจิสติกส์

          4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
   
 
per logistics