งานจัดการความรู้ KM

16. 08. 25
posted by: Super User
Hits: 1576
       
    KM menu1   KM menu2  
    research submenu  การจัดการความรู้ด้านการวิจัย   research submenu  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ศตวรรษที่ 21  
    research submenu  ประเด็นความรู้การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ   research submenu  กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการเรียนการสอน  
    research submenu  จัดการความรู้ด้านการวิจัย : การขอทุนภายนอก 2560    research submenu  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาหรือโครงการเป็นฐาน  2559  
    research submenu  การวิจัยเชิงผสานวิธี [Mixed Method]   research submenu  การจัดการเรียนการสอน กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2560  
      research submenu  สอนในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่างไรให้ Work  
      research submenu  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Developing Instructional
     Media in English 
 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหัวข้อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ “
Developing Instructional Media in English”

KM 2562 Poster

 

คลิกอ่านรายละเอียด>>> สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้