ฝ่ายฝีกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 8259

 

       
  button training   button subtrianing   
       ic training  

ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ic training   แบบฟอร์มขอเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
  ic training แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        ic training แบบตอบรับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
         ic training ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ic training แนวทางการจัดทำรายงานเตรียมฝึกประสบการณ์    
    ic training สมุดฝึกสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ic training  สมุดเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  ic training แนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ic training  แบบประเมินผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  ic training สมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 

     
  button moretraining
  ic training1

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561

  ic training1 กรมธรรม์ประกันชีวิตของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ic training1  รูปแบบการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
     
  ss4