ฝ่ายฝีกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 4141

 

       
  button training   button subtrianing   
       ic training   ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ic training   แบบฟอร์มขอเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
  ic training แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        ic training แบบตอบรับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
         ic training ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ic training แนวทางการจัดทำรายงานเตรียมฝึกประสบการณ์    
    ic training สมุดฝึกสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ic training  สมุดเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  ic training แนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ic training  แบบประเมินผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
         

 

     
  button moretraining
  ic training1 กรมธรรม์ประกันชีวิตของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ic training1  รูปแบบการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ic training1 รายชื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่ 2/2560
  ic training1 ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียนที่ 2/2560
  ic training1 รายชื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่ 2/2559
  ic training1 ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียนที่ 2/2559
     

 

 

training60

training1 60

training2 60

training3 60

 
     
  kspp3 2559  
     
   training3 2559  
 

carlendar tranining2 2559
carlendar tranining1 2559 

 
     

 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ที่

กำหนดการ

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

1

 19  กรกฎาคม  2560

ประกาศให้นักศึกษามารับเอกสารขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เจ้าหน้าที่

2

 18  สิงหาคม  2560

นักศึกษาส่งใบขอฝึกงาน ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา

3

สิงหาคม  2560

จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้า                           ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  ให้กับสถานประกอบการ พิจารณา

สถานประกอบการ

4

กันยายน  2560

นักศึกษา ตรวจสอบว่าสถานประกอบการ ตอบรับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือไม่  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะ

นักศึกษา

5

 1 พ.ย. 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

2. ขั้นปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ที่

กำหนดการ

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

6

6 พ.ย. 2560

นักศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

นักศึกษา

7

6 พ.ย. 60–23 ก.พ. 61

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปฏิบัติงาน                          ณ สถานประกอบการ

นักศึกษา

8

ม.ค. 61

นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1

อาจารย์ผู้นิเทศก์

9

ก.พ. 61

นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2

อาจารย์ผู้นิเทศก์

10

23 ก.พ.61

2 มี.ค.61

วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจำปีการศึกษา 2/2560

นักศึกษา

3. ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

11

ก.พ. 61

กำหนดส่ง

1. สมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

     2. แบบประเมินผลรายงานจากสถานประกอบการ

     3. หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน (ให้ส่งฉบับสำเนา)     

นักศึกษา

12

ก.พ. 61

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลังจากกลับจาก

สถานประกอบการ

***(นักศึกษาประสานงานกับโปรแกรมวิชาเอง)

อาจารย์โปรแกรมวิชา

นักศึกษา

13

14 มี.ค.61

ปัจฉิมนิเทศ  (ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่