ฝ่ายฝีกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 10753

 

       
  button training   button subtrianing   
  

 ic training

ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ic training   แบบฟอร์มขอเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
  ic training แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        ic training แบบตอบรับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
  ic training ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ic training แนวทางการจัดทำรายงานเตรียมฝึกประสบการณ์    
    ic training สมุดฝึกสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ic training  สมุดเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  ic training แนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ic training  แบบประเมินผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
       
       
     ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
   
   แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา    
           
           

 

     
  button moretraining
  ic training1

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561

  ic training1 กรมธรรม์ประกันชีวิตของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ic training1  รูปแบบการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
  ic training1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
     
  Tra2 63