ภาพกิจกรรม 2563

19. 05. 08
posted by: Super User
Hits: 423
         
   

 

a249

a247

 

 

a248 

   กิจกรรมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน  ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563

         

 

a246

 

 a245

 

 a244

 a243  a242
ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
โครงการจ้างงานประชาชน

ลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของนักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

 ประชุมบูรณาการเรียนการสอนด้านศิลปะ
วัฒนธรรมระดับหลักสูตร

 ถวายงานการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐาน (Scopus)
 
       
activity2562 activity 2561
activity2560


           activity2559
 activity2558