69 อบรมการใช้งานระบบ มคอ.3 ออนไลน์

17. 08. 29
posted by: Super User
Hits: 4889

เมื่อวันนี้28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ มคอ.3 ออนไลน์ โดยวิทยากร อ.กนกวรรณ เขียววัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่อาจารย์ด้านการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (18503) ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทนาลัยราชภัฏกำแพงเพชร