75 อบรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

16. 12. 12
posted by: Super User
Hits: 659

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ อาจารย์มานิต ก๋าแก้ว และว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ชุมชนเรื่อง "การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ สำนักงานเทศบาลคลองแม่ลาย ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

View the embedded image gallery online at:
https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/75#sigFreeId4788dd05ec