ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 2155

วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Missions) :

       1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

       2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

       3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วย

           หลักคุณธรรมคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ

       4. บริหารจัดการคณะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่าง

           ก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objectives) :

       1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนา

           ประเทศ

       2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน

       3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้


          และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

       4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้ม

           แข็งอย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย

ค่านิยมหลัก (Core Values) : เทคโน (TECHNO)

       T = Teach สอน,สั่งสอน,อบรม,ให้การศึกษา

             “การเป็นผู้ให้การศึกษา”

       E = Efficiency ประสิทธิภาพ,ความสามารถที่ทำให้เกิดผล

            “มีความสามารถทำให้เกิดผล”

      C = Clever เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์

           “มีความเฉลียวฉลาดชำนาญตน”

      H = Hearty มีมิตรไมตรีจิตร,ร่าเริง,จริงใจ,เต็มใจ,กระตือรือร้น,คนดี

          “มีความกระตือรือร้น”

      N = Nobleness ความมีคุณธรรม

          “ฐานคุณธรรม”

      O = Occasion โอกาส, เหตุผล

         “สร้างสรรค์โอกาสให้สังคม”

 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :

       1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

       2. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

       3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

       4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals) :

       1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและ

           ท้องถิ่นภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

       2. ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี

       3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม

       4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล