18. 10. 29
posted by: Super User
Hits: 1309

ปรัชญา : บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision): มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สมรรถนะหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
พันธกิจ (Missions) :
                         1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
                         2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                         3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษา และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม
                             คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล

                         4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า
                             ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objectives) :
                                 1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
                                 2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
                                 3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วน
                                     ร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                                 4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่าง
                                     ยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0

เป้าประสงค์ :
                1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
                    ท้องถิ่นโดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
                2. ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี
                3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม
                4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
                         1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
                         2. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
                         3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
                         4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร : เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมขององค์กร: TECHNO

                        T = Teach สอน,สั่งสอน,ให้การศึกษา(การเป็นผู้ให้การศึกษา)
                        E = Efficiency ประสิทธิภาพ,ความสามารถที่ทำให้เกิดผล(มีความสามารถที่ทำให้เกิดผล)
                        C = Clever เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์(มีความเฉลียวฉลาดชำนาญตน)
                        H = Hearty มีมิตรไมตรี,จริงใจ,เต็มใจ,กระตือรือร้น,คนดี(,มีความกระตือรือร้น)
                        N = Nobleness ความมีคุณภาพ ฐานคุณธรรม
                        O = Occasion โอกาส เหตุผล สร้างสรรค์โอกาสให้สังคม

ภารกิจ :
         1. การจัดการเรียนการสอน
         2. การวิจัย
         3. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
         4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

            นิยาม :

            1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วย เหลือผู้อื่น                    หรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
            2) สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่าน                  ผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์                  ต่อส่วนรวม
            3) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น

18. 02. 23
posted by: Super User
Hits: 1500

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

  รองศาสตราจารย์ (รศ.)

รศ.อายุวัฒน์  สว่างผล
อุตสาหกรรมศึกษา  2537

 chatchawan

รศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน
อุตสาหกรรมศึกษา  2537

 pairoj

รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค
อุตสาหกรรมศึกษา 2556

 sarit

รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ
เซรามิกส์  2558

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

ผศ.สมศักดิ์  วังศิริกุล
อุตสาหกรรมศึกษา  2532

 sarit

ผศ.สฤษณ์  พรมสายใจ
เซรามิกส์  2538

 noppakun

ผศ.นพคุณ  ชูทัน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 2538

 chatchawan

ผศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน
อุตสาหกรรมศึกษา  2544

 pairoj

ผศ.ไพโรจน์  เนียมนาค
เทคโนโลยีไฟฟ้า  2545

ผศ.บรรเทา  ดีมี
เทคนิคการผลิต 2549

ผศ.บุญเลิศ  สงวนวัฒนา
อุตสาหกรรมศึกษา  2554

 narut

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย
วิทยการคอมพิวเตอร์ 2544

 wisanu

ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ
อุตสาหกรรมศึกษา  2556

 manoon

ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข
อุตสาหกรรมศึกษา  2557

 yothin

ผศ.โยธิน  ป้อมปราการ
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 anan

ผศ.อนัน หยวกวัด
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 nuttikan

ผศ.ณัฐธิการต์ ปิ่นจุไร
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 arnon

ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
อุตสาหกรรมศึกษา  2559

 Dr thep

ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล
อุตสาหกรรมศึกษา  2559

 worawut

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี
อุตสาหกรรมศึกษา  2560

 tanirat

ผศ.ธนรัตน์  ยอดดำเนิน
อุตสาหกรรมศึกษา  2560

 sanya

ผศ.สัญญา  พรหมภาสิต
วิศวกรรมไฟฟ้า  2560