ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

18. 10. 29
posted by: Super User
Hits: 1308

ปรัชญา : บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision): มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สมรรถนะหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
พันธกิจ (Missions) :
                         1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
                         2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                         3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษา และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม
                             คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล

                         4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า
                             ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objectives) :
                                 1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
                                 2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
                                 3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วน
                                     ร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                                 4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่าง
                                     ยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0

เป้าประสงค์ :
                1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
                    ท้องถิ่นโดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
                2. ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี
                3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม
                4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
                         1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
                         2. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
                         3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
                         4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร : เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมขององค์กร: TECHNO

                        T = Teach สอน,สั่งสอน,ให้การศึกษา(การเป็นผู้ให้การศึกษา)
                        E = Efficiency ประสิทธิภาพ,ความสามารถที่ทำให้เกิดผล(มีความสามารถที่ทำให้เกิดผล)
                        C = Clever เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์(มีความเฉลียวฉลาดชำนาญตน)
                        H = Hearty มีมิตรไมตรี,จริงใจ,เต็มใจ,กระตือรือร้น,คนดี(,มีความกระตือรือร้น)
                        N = Nobleness ความมีคุณภาพ ฐานคุณธรรม
                        O = Occasion โอกาส เหตุผล สร้างสรรค์โอกาสให้สังคม

ภารกิจ :
         1. การจัดการเรียนการสอน
         2. การวิจัย
         3. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
         4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

            นิยาม :

            1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วย เหลือผู้อื่น                    หรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
            2) สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่าน                  ผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์                  ต่อส่วนรวม
            3) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น