รายนามผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

18. 02. 23
posted by: Super User
Hits: 1472

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

  รองศาสตราจารย์ (รศ.)

รศ.อายุวัฒน์  สว่างผล
อุตสาหกรรมศึกษา  2537

 chatchawan

รศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน
อุตสาหกรรมศึกษา  2537

 pairoj

รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค
อุตสาหกรรมศึกษา 2556

 sarit

รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ
เซรามิกส์  2558

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

ผศ.สมศักดิ์  วังศิริกุล
อุตสาหกรรมศึกษา  2532

 sarit

ผศ.สฤษณ์  พรมสายใจ
เซรามิกส์  2538

 noppakun

ผศ.นพคุณ  ชูทัน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 2538

 chatchawan

ผศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน
อุตสาหกรรมศึกษา  2544

 pairoj

ผศ.ไพโรจน์  เนียมนาค
เทคโนโลยีไฟฟ้า  2545

ผศ.บรรเทา  ดีมี
เทคนิคการผลิต 2549

ผศ.บุญเลิศ  สงวนวัฒนา
อุตสาหกรรมศึกษา  2554

 narut

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย
วิทยการคอมพิวเตอร์ 2544

 wisanu

ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ
อุตสาหกรรมศึกษา  2556

 manoon

ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข
อุตสาหกรรมศึกษา  2557

 yothin

ผศ.โยธิน  ป้อมปราการ
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 anan

ผศ.อนัน หยวกวัด
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 nuttikan

ผศ.ณัฐธิการต์ ปิ่นจุไร
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 arnon

ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
อุตสาหกรรมศึกษา  2559

 Dr thep

ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล
อุตสาหกรรมศึกษา  2559

 worawut

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี
อุตสาหกรรมศึกษา  2560

 tanirat

ผศ.ธนรัตน์  ยอดดำเนิน
อุตสาหกรรมศึกษา  2560

 sanya

ผศ.สัญญา  พรหมภาสิต
วิศวกรรมไฟฟ้า  2560