18. 02. 23
posted by: Super User
Hits: 434

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

  รองศาสตราจารย์ (รศ.)

รศ.อายุวัฒน์  สว่างผล
อุตสาหกรรมศึกษา  2537

 chatchawan

รศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน
อุตสาหกรรมศึกษา  2537

 pairoj

รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค
อุตสาหกรรมศึกษา 2556

 sarit

รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ
เซรามิกส์  2558

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

ผศ.สมศักดิ์  วังศิริกุล
อุตสาหกรรมศึกษา  2532

 sarit

ผศ.สฤษณ์  พรมสายใจ
เซรามิกส์  2538

 noppakun

ผศ.นพคุณ  ชูทัน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 2538

 chatchawan

ผศ.ชัชวาลย์  ธรรมสอน
อุตสาหกรรมศึกษา  2544

 pairoj

ผศ.ไพโรจน์  เนียมนาค
เทคโนโลยีไฟฟ้า  2545

ผศ.บรรเทา  ดีมี
เทคนิคการผลิต 2549

ผศ.บุญเลิศ  สงวนวัฒนา
อุตสาหกรรมศึกษา  2554

 narut

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย
วิทยการคอมพิวเตอร์ 2544

 wisanu

ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ
อุตสาหกรรมศึกษา  2556

 manoon

ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข
อุตสาหกรรมศึกษา  2557

 yothin

ผศ.โยธิน  ป้อมปราการ
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 anan

ผศ.อนัน หยวกวัด
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 nuttikan

ผศ.ณัฐธิการต์ ปิ่นจุไร
อุตสาหกรรมศึกษา  2558

 arnon

ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
อุตสาหกรรมศึกษา  2559

 Dr thep

ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล
อุตสาหกรรมศึกษา  2559

 worawut

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี
อุตสาหกรรมศึกษา  2560

 tanirat

ผศ.ธนรัตน์  ยอดดำเนิน
อุตสาหกรรมศึกษา  2560

 sanya

ผศ.สัญญา  พรหมภาสิต
วิศวกรรมไฟฟ้า  2560

16. 04. 13
posted by: Super User
Hits: 2155

วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Missions) :

       1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

       2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

       3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วย

           หลักคุณธรรมคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ

       4. บริหารจัดการคณะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่าง

           ก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objectives) :

       1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนา

           ประเทศ

       2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน

       3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้


          และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

       4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้ม

           แข็งอย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย

ค่านิยมหลัก (Core Values) : เทคโน (TECHNO)

       T = Teach สอน,สั่งสอน,อบรม,ให้การศึกษา

             “การเป็นผู้ให้การศึกษา”

       E = Efficiency ประสิทธิภาพ,ความสามารถที่ทำให้เกิดผล

            “มีความสามารถทำให้เกิดผล”

      C = Clever เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์

           “มีความเฉลียวฉลาดชำนาญตน”

      H = Hearty มีมิตรไมตรีจิตร,ร่าเริง,จริงใจ,เต็มใจ,กระตือรือร้น,คนดี

          “มีความกระตือรือร้น”

      N = Nobleness ความมีคุณธรรม

          “ฐานคุณธรรม”

      O = Occasion โอกาส, เหตุผล

         “สร้างสรรค์โอกาสให้สังคม”

 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :

       1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

       2. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

       3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

       4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals) :

       1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและ

           ท้องถิ่นภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

       2. ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี

       3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม

       4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล