งานบริการวิชาการ

16. 06. 05
posted by: Super User
Hits: 2256

academics service2565 Work65Work65

buttom skill

       
     service about  service conclusion
    ic training1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  2557
ic training1  ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558
    ic training1  คู่มือการให้บริการวิชาการ  2557 ic training1  ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2559
      ic training1  ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560
      ic training1  ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
       
       
    service plan  
    ic training1  แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2558
    ic training1  แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2559  
   

ic training1   แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561  

 
       

 

     
  service download   
  ic training1  แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ
 
  ic training1  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ประจำไตรมาส)
 
  ic training1  แบบฟอร์มการกำหนดชุมชนเป้าหมายและประเด็นขับเคลื่อนงานพันธกิจ
 
     

 

academics service2561
      111    โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 
วันที่ 
ผู้รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 222   โครงการบริการวิชาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่  23 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

   333   โครงการบริการวิชาการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่  17 -18 มกราคม  2561
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
 444   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่  21 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
   555  

โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
วันที่ 29 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง      

 666   โครงการการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชน
วันที่  3 - 4 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

   777  

โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
ให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 4.0

วันที่ 31 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       

   

   

 

academics service2560
      design   การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ชุมชนท่าขุนราม)
วันที่  4  ตุลาคม 2559
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
electrical   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่   9 ธันวาคม 2559
วันที่  20 มีนาคม 2560 
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

  logistics   โครงการการจัดการคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ อย.
วันที่  1-2 มีนาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
computer   ่โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์ในองค์กร ปีที่ 6
วันที่  25-26  มีนาคม  2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  energy  

โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 4-5 เมษายน 2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน       

construction   โครงการการสร้างผลิตภาพจากสถาปัตยกรรม
เมืองเก่า
ไตรตรึงษ์

วันที่  9  มิถุนายน  2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

  energy  

โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 4-5 เมษายน 2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน       

construction   โครงการการสร้างผลิตภาพจากสถาปัตยกรรม
เมืองเก่า
ไตรตรึงษ์

วันที่  9  มิถุนายน  2560
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

  faculty   โครงการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2560
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ : รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ

     

 

service project2559 
  1   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำสมุดทำมือ
และตกแต่งด้วยเดคูพาท

วันที่  28 พฤศจิกายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 
 
2   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่  24 - 25 ธันวาคม 2558 
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  3    โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี
แก๊สชีวภาพ

วันที่  21 มกราคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
4   โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

วันที่  26 มกราคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
     5   โครงการอบรมครูช่างก่อสร้างในโรงเรียน
วันที่  19 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
 
6   โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์ในองค์กรปีที่ 5
"Mikrotik Network Training"

วันที่  19-20 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
  7   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่  26 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
 
8   โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่  28-29 มีนาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
 
  9    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded System)

วันที่  25-26 พฤษภาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
10   โครงการเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์  บริการ
วิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่  25-26 พฤษภาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โลจิสติกส์ 

 

service project2558 
      1 โครงการการจัดเอกสารแบบออนไลน์ด้วย
Google Drive และ Google Docs

วันที่  15 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
2 โครงการการสร้างอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์
ในองค์กร  ครั้งที่ 4

วันที่  15-17 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  3 โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่ง
กระเป๋าสานพลาสติก

วันที่  16-17 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
4 โครงการการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การอบแห้งสู่ชุมชน

วันที่  21 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  5 โครงการการพัฒนาและการหาช่องทาง
การกระจายสินค้าวิสาหกิจชุมชน

วันที่  22-23 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โลจิสติกส์
6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานเพื่อ
คนในชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  7 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
(อบต.ไตรตรึงษ์)

วันที่  25-26 มิถุนายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
8 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
(อบต.แม่ลาด)

วันที่  2-3 มิถุนายน 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
  9 โครงการอบรมเทคนิคการจัดภูมิทัศน์ศิลปกรรม
ชุมชน

วันที่  4 กรกฏาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา
10 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
"การซ่อมบำรุงอุปกรณ์โซล่าเซลล์"

วันที่  7 กรกฏาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน