แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ

16. 08. 24
posted by: Super User
Hits: 958
     
  project plan56 60  
  ic training   แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปี พ.ศ.2556 - 2560  
     

 

       
    action plan menu personal development menu  
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2556                   ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2556
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2557 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2557
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2558 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2558
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2559 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2559
  ic training1  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2560 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2560
  ic training1  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2561 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2561
       

 

     
    project plan2556 project plan2557 
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 1 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 2 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 3 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 4 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4
  project plan2558 project plan2559 
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4
   project plan2560  project plan2561
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4