แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ

16. 08. 24
posted by: Super User
Hits: 1794
     
  project plan56 60  
  research submenu  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565  
  ic training   แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปี พ.ศ.2556 - 2560  
  ic training  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 -2564 ฉบับปรับปรุงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  

 

       
    action plan menu personal development menu  
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2556                   ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2556
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2557 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2557
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2558 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2558
  ic training1   แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2559 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2559
  ic training1  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2560 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2560
  ic training1  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2561 ic training1   แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  ประจำปี 2561
  ic training1  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2562  

 

     
    project plan2556 project plan2557 
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 1 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 2 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 3 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ  ไตรมาสที่ 4 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4
  project plan2558 project plan2559 
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4
   project plan2560  project plan2561
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 2
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 3
  research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4 research submenu  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 4
     
   project plan2562  
  research submenu  แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563