ภาพกิจกรรม 2559

16. 05. 04
posted by: Super User
Hits: 1479
         
85 84 83 82  81
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ดำเนิน
การจัดการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 7/2559
27 ธันวาคม 2559


เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW
ซึ่งเป็นกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการ
ศึกษา 2560
14,15 และ 22 ธันวาคม 2559 
จัดประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องการจัด
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 13 “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”
20 ธันวาคม 2559

เข้าประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 11
19-20 ธันวาคม 2559
 
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรม ที่สาขาวิชานวัตกรรมและ
การออกแบบ มรภ.เชียงราย
13-15 ธันวาคม 2559
 
         
80 79 78  77  76
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ
“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16”
17-18 ธันวาคม 2559 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน
ที่ 2/2559 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
15 ธันวาคม 2559

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
และการสมัครงาน” ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
14 ธันวาคม 2559
 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์  
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ
ประเทศ จากการแข่งขันโครงการ 
Love 
Your Local Love Your City 
2016 
9 ธันวาคม 2559
จัดประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ 
ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดข้อมูลของ
โครงการ 
KPRU ROAD SHOW
 9 ธันวาคม 2559
 
         
75 74 73 72   71
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ชุมชน
เรื่อง "การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง" 9 ธันวาคม 2559
จัดประชุมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะฯ ประจำปีการศึกษา
2559 เพื่อหารือและหาแนวทางการ
ดำเนินงานของทีมสโมสรนักศึกษา
8 ธันวาคม 2559
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร เป็นวิทยากร
จัดอบรมเทคนิคการจับจีบผ้า ตาม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
1 ธันวาคม 2559
กิจกรรมอบรมการใช้งาน "การใช้งาน 
Google Scholar Citations Profile" 
ให้กับ
อาจารย์ภายในคณะฯ
7 ธันวาคม 2559

เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณและถวาย
พระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
7 ธันวาคม 2559
 
         
70 69 68 67 66

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
และทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
สอบผ่าน
TOEIC
24 พฤศจิกายน 2559 ถึง
8 ธันวาคม 2559

เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”
22-24 พฤศจิกายน 2559
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ
และถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความ
จงรักภักดี
22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและ
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ
16 พฤศจิกายน 2559
 
เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรและคณะ ประจำภาคเรียน
ที่ 1/2559
11 พฤศจิกายน 2559
         
65 64 63 62 61
กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
และทดสอบภาษาอังกฤษ  ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาห
กรรม
9-10 พฤศจิกายน 2559
บรรยากาศการเข้ารับการตรวจสอบ
และประเมินผลการควบคุมภายใน
รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559
2 พฤศจิกายน 2559

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
18 ตุลาคม 2559
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
5 ตุลาคม 2559

ได้รับรางวัลชมเชยจากกิจกรรม
“การแข่งขันเชียร์ลิดดิ้งระหว่างคณะ
ประจำปีการศึกษา 2559
KPRU
Cheerleading Contest
2016”
2 ตุลาคม 2559
         
60 59 58  57  56
เข้าร่วมมุทิตาจิตให้แด่ รศ.ดร.ไพโรจน์
เนียมนาค คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในงานวันเกษียณ
อายุราชการ
29 กันยายน 2559
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 43 รูป เนื่อง
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
29 กันยายน 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดประชุมเพื่อทบทวนและจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง  ประจำปี 2560
21 กันยายน 2559
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับ
การตรวจสอบประเมินผลการวาง
ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 
2559
14 กันยายน 2559
การส่งมอบงานวิจัยและบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางการวิจัยเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน  
และความร่วมมือด้านการบริการ
12 กันยายน 2559 
 
         
55 54  53  52 51 
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการ
รายงานผลการออกฝึกประสบการณ์
7 กันยายน 2559
 
ร่วมจัดกิจกรรมการเผชิญเหตุอัคคีภัย
ในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการเกิดเหตุ
เพลิงไหม้  จากหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 จังหวัด
3 กันยายน 2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2558
25-26 สิงหาคม 2559
การแข่งขันกีฬาเทคโนสัมพันธ์
(กีฬาภายในคณะ) ประจำปีการศึกษา
2559 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ อาคารกีฬาในร่ม อาคารเก่า
24 สิงหาคม 2559 
ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน “มหกรรม
การแข่งขันทุกษะทางวิชาการและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปี 2559” ของคณะฯ
17-19 สิงหาคม 2559 
         
50 49  48 47 46 
เข้าร่วมโครงการ รวมใจภักดิ์
ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี
ฉลองครองราชย์ 70 ปี และเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี
17 สิงหาคม 2559
บรรยากาศการต้อนรับ   Mr.Rayner
W S TAN
  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีฯ
16 สิงหาคม 2559
ร่วมต้อนรับ Mr.Rayner W S TAN   ที่
มาจากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์
(
UniKL) Malaysian Institute of Industrial
Technology (MITEC)
15 สิงหาคม 2559

เจ้าหน้าที่  นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระ-
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนารถ 
12 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทำบุญโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ 
นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ภายใน
โปรแกรมวิชาได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน

27 กรกฏาคม 2559  
 
         
45 44 43 42 41
นักศึกษารุ่นพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
รับน้องให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

23 กรกฏาคม 2559  
กิจกรรมมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลี
พระวิษณุกรรม (ไหว้ครูช่าง)  ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 กรกฏาคม 2559
 
กิจกรรมการประกวด Technology Freshy
Boy&Girl 2016
เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาว
สวยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 กรกฏาคม 2559  
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  
2558
8 กรกฏาคม 2559  
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ  
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  
2558
7 กรกฏาคม 2559  
         
40 39 38 37 36
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 
2558
6 กรกฏาคม 2559  
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โลจิสติกส์ 
เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจำปี
การศึกษา  
2558

4 กรกฏาคม 2559   
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  
2558
1 กรกฏาคม 2559  
กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศวร 
ประจำปีการศึกษา 2559
30 มิถุนายน 2559

  
 
การประชุมคณะกรรมการบริการงาน
วิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เรื่อง
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
29 มิถุนายน 2559 

         
35 34 33 32 31
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  
2558
29 มิถุนายน 2559  
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา  สำหรับ
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2559

  
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปี 2559 
เพื่อเป็นการแนะนำคณะผู้บริหาร 
อาจารย์  และบุคลากร
22 มิถุนายน 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา  เพื่อเป็น
การทบทวนแผนกิจการนักศึกษา
ประจำปี 2558
20 มิถุนายน 2559
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ
พระราชลัญจกร
16 มิถุนายน 2559


         
30 29 28 27  26

คณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วม
ต้อนรับ  รศ.ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  
16 มิถุนายน 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ประจำปี 2559
9-10 มิถุนายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“กระบวนการส่งออกสำหรับสินค้า
วิสาหกิจชุมชน”
25-26 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ “อบรม
ระบบสมองกลแบบฝังตัว” 
25-26 พฤษภาคม 2559
 
 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วม
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี ณ หอประชุมรัตนอาภา 
19 พฤษภาคม 2559

25 24 23   22 21

บรรยากาศการประชุมเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านกิจการนักศึกษา
17 พฤษภาคม 2559 

กิจกรรมกู๊ดบายซีเนียร์สำหรับ นศ.
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ในคอนเซป
Techno summer on
the Beach

4 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4
3 พฤษภาคม 2559
 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ราชภัฏ 
ประจำปี 2559 
27 เมษายน 2559

บรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศ
ไทย (
The SET Foundation) 
ปี2559 
27 เมษายน 2559 

 
20 19 18 17 16

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องการ
เขียนบทความวิจัยและบทความวิชา
การ” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ
26 เมษายน 2559 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ
ORGANOID Packaging Design Competition 
20 เมษายน 2559

วิทยากรการฝึกอบรมเรื่อง “การ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ชุมชน”
28 มีนาคม 2559

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการ
วิจัยด้านพลังงานทดแทนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
23 มีนาคม 2559

โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเซิฟเวอร์
ในองค์กร ปีที่ 5 หลักสูตร "
Mikrotik
Network Training"
19 มีนาคม 2559

 

15 14 13 12 11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"การอบรมครูช่างก่อสร้างในโรงเรียน" 
ให้กับบุคลากรของโรงเรียน
19 มีนาคม 2559

บริการวิชาการร่วมกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอนสู่ชุมชน ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวตะเคียน
9 – 10 มีนาคม 2559

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิชาชีพเทคโนโลยีของระบบการ       
ผลิตด้วยเซลล์แสงอาทิตย์”
7 มีนาคม 2559

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การเขียนบทความทางวิชาการ”     
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร
3 มีนาคม 2559

บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่
2/2558 ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
3 มีนาคม 2559

10 9 8 7 6

จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรเทคโน
โลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จำนวน 3
หลักสูตร 
2 มีนาคม 2559

กิจกรรมการประยุกต์ทักษะการเรียนรู้
เพื่อนำไปใช้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
ประจำปีการศึกษา  2558
24 กุมภาพันธ์ 2559

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้เข้าร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะฯ  ปลาบึกเกมส์ 
ครั้งที่ 15
20 กุมภาพันธ์ 2559

คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ
ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  เข้าศึกษาดูงานด้าน
การจัดทำหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
26 มกราคม 2559

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน
KPRU
Cheerleading Championships 2016
31 มกราคม 2559

5 4 3 2 1

บรรยากาศการจัดนิทรรศการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภายในงานราชภัฏกำแพงเพชร
28-30 มกราคม 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับอาจารย์
ใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 มกราคม  2559

กิจกรรมออกค่ายอาสา ประจำปี
2559 ณ โรงเรียนบ้านขุนห้วย
แม่ท้อตำบลสามหมื่น จ.ตาก
16-20 มกราคม 2559

เข้าร่วมงานแถลงข่าวราชภัฏกำแพง
เพชรวิชาการ ครั้งที่
12 “พัฒนา
ท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา”
12 มกราคม 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้น
ปีที่
4 ทุกโปรแกรมวิชา
6 มกราคม 2558