ภาพกิจกรรม 2560

17. 01. 10
posted by: Super User
Hits: 2484
   a46        
 

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาวดี
ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมริมน้ำ
28 ธันวาคม 2560

       
           
   a45 a44  a43   a42  a41
  เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้
ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี
พ.ศ.2560
27 ธันวคม 2560

ประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561
26 ธันวาคม 2560

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอร์  ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 4
22 ธันวาคม 2560

กิจกรรม ASEAN DAY 2018 
ครั้งที่ 3
20 ธันวาคม 2560

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
และทอดสอบภาษาอังกฤษให้
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3A40จัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะและ
ทอดสอบภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

16-17 ธันวาคม 2560

           
   a39  a38  a37  a36  a35
 

เข้าประกวดธิดาผ้าปลอม ของโครงการ
ราชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม “ตลาดนัดคนไทย
สวมใส่ผ้าทอ”
6 ธันวาคม 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
“ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปี
การศึกษา 2560 “สปิริตและ
มิตรภาพ ความหวังและพลังใจ”
2-3 ธันวาคม 2560

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์
(กำแพงเพชรและแม่สอด) กับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

1 ธันวาคม 2560

อบรมโครงการออกแบบแฟชั่น
"ศิลาภูษาชากังราว" เรียนรู้
นอกสถานที่ในยุค 4.0
30 พฤศจิกายน 2560

โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทนผ่าน
สื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค
ประจำ ปีงบประมาณ 2560
30 พฤศจิกายน 2560

           
   a34  a33  a32  a31  a30
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ประเทศ
มาเลเซียมากล่าวอำลา
อธิการบดี
และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน เรื่อง
“การบูรณาการการเรียนการสอน
กับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม”
29  พฤศจิกายน  2560

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากประเทศมาเลเซีย (UniKL)
24 พฤศจิกายน 2560

โครงการ KPRU ROAD SHOW
แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี
2561
15-23 พฤศจิกายน 2560

ประเมินผลงานผู้บริหาร ประจำปี
งบประมาณ 2560
22  พฤศจิกายน  2560

 

 

 a29

a28

a27

a26

a25

 

กิจกรรม “ราชภัฏลอยกระทง”
ประจำปี 2560

18-19 พฤศจิกายน 2560

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
(ซ้อมใหญ่) และการมอบใบเกียรติบัตร
พร้อมช่อดอกไม้ให้กับบัณฑิตดีเด่น
8 พฤศจิกายน 2560

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปี 2560
7 พฤศจิกายน 2560

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่
และถ่ายภาพแยกตามโปรแกรมวิชา
7 พฤศจิกายน 2560

การจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
เรื่อง “การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0”
6 พฤศจิกายน 2560

 

a24

a23

a22

a21

a20

 

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ซ้อมย่อยในส่วนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ประจำปี 2560
6 พฤศจิกายน 2560

รับการตรวจควบคุมภายใน ประจำปี
2560
3 พฤศจิกายน 2560

โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การ
รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่
2/2560
1 พฤศจิกายน 2560

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาค
การศึกษาที่ 2/2560
31 ตุลาคม 2560

 

 

 a19

 a18

 a17

 a16

 a15

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด
แรงงานเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงานและการสมัครงาน
27 กันยายน 2560

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ได้นำพานักศึกษาภายใน
โปรแกรมวิชาลงพื้นที่ทำดีเพื่อ
พ่อหลวง
27 ตุลาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
19 ตุลาคม 2560

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ได้มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับประเทศ 
ประจำปี 2560

กิจกรรมการกำกับติดตามการดำเนิน
งาน
ของหลักสูตรและคณะ
4 ตุลาคม 2560

 

 

 a14

a13

a12

a11

a10

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แม่สอด)
2 – 3 ตุลาคม 2560

เข้าร่วมงานโกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง
29 กันยายน 2560

เข้าร่วมประกวดการขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์
29 กันยายน 2560

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวัน
สถาปนา
มหาวิทยาลัย
29 กันยายน 2560

เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติเนื่องใน
วันพระราชทาน
ธงชาติไทย
28 กันยายน 2560

 

 

 a09

 a08

 a07

 a06

 a05

 

การสรรหาคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
27 กันยายน 2560

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพ
27 กันยายน 2560

ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการการ
ประกวดผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม
21–22 กันยายน 2560

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านการออกแบบ
18 กันยายน 2560

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
15 กันยายน 2560

 

 

 a04

 a03

 a02

 a01

 71

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน

11 กันยายน 2560

เข้าร่วมโครงการ EdPEx Training
2017
 6 กันยายน 2560

กิจกรรมการสัมมนา “Create the
FutureEnergy : อนาคต
พลังงานไทย
30 สิงหาคม 2560

 กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข
"Happy 
Workplace KPRU”
30 สิงหาคม 2560

 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ 2/2560
28 สิงหาคม 2560

           
   70  69  68  67  66
 

กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากUNIKL
28-29 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งานระบบ มคอ. 3 
ออนไลน์
28 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ทรัพย์สิน
ทางปัญญา สำหรับงานวิจัย
23 สิงหาคม 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทคโน
สัมพันธ์ (กีฬาภายในคณะ)
ประจำปีการศึกษา 2560
16 สิงหาคม 2560 
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ ครั้งที่ 
2
10 สิงหาคม 2560
           
  65 64 63 62  61 
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาในอาเซียน เรื่อง“ศิลปวัฒน
ธรรมไทยและมาเลเซีย”
11 สิงหาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้ารับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ  ประจำปีการศึกษา
2559
9-10 สิงหาคม 2560
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์ จำนวน 
คน เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ
2 สิงหาคม 2560
 
บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกัวลา
ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
31 กรกฎาคม 2560 
 

 พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร และครอบ
ครูรับศิษย์ ประจำปี 
2560
29 กรกฎาคม 2560           
  60 59 58 57 56
  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข่าวสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน
29 รูป 
28 กรกฎาคม 2560
เข้าร่วมโครงการขุดลอกคูคลองกำจัด
วัชพืช และมหาวิทยาลัยสะอาด และ
ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
27 กรกฎาคม 2560
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
27 กรกฎาคม 2560
ประชุมเพื่อทบทวน ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดำเนินการในปีการศึกษา
2559
ในระดับคณะ
24 กรกฎาคม 2560
เข้าร่วมโครงการ Unikl-RMUTR&KPRU
“WE4ASIA” Summer Camp 2017
15-19 กรกฎาคม 2560 

           
  55 54 53 52 51
  เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจำปี
2560
12-14 กรกฎาคม 2560
เข้าร่วมพิธีลงนามและ55ประกาศ
เจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
ปลอดบุหรี่”
6 กรกฎาคม 2560 
อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา
2560

6 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทำบุญคณะ และกิจกรรม
มิ่งขวัญนพบายสรีอัญชลีครูช่าง ประจำ
ปีการศึกษา
2560
29 มิถุนายน 2560
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้า
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา
2559
28 มิถุนายน 2560
           
  50 49 48 47 46
  ประชุมกิจการนักศึกษา เพื่อปรึกษา
หารือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง
22 มิถุนายน 2560
 
การจัดการโลจิสติกส์  ได้เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา
2559
22 มิถุนายน 2560
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ
ศึกษา
2559
22 มิถุนายน 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ
ปีการศึกษา
2560
และกิจกรรมการ
อบรมเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม
21 มิถุนายน 2560

เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้เข้า
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา
2559 

21 มิถุนายน 2560
           
  45 44 43 42 41
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ
ศึกษา
2559
21 มิถุนายน 2560
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ
ศึกษา
2559
15-16 มิถุนายน 2560
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจำปี
การ
ศึกษา
2559
16 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา
2560”
12 มิถุนายน 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการ
เขียนขอทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย”
9 มิถุนายน 2560
           
  40 39 38 37 36
  เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
5-7 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
31 พฤษภาคม 2560
เข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
หน่วยงานสายสนับสนุน
29 พฤษภาคม 2560 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา
2559
19 พฤษภาคม 2560
อบรมสร้างบุคลากรแกนนำและศูนย์
เรียนรู้การผลิตเตาชีวมวลกรุห้องเผา
ไหม้ประสิทธิภาพสูง
18-19 พฤษภาคม 2560
           
  35 34 33 32 31 
  จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2561” 17-18 พฤษภาคม 2560

 
เข้าร่วมโครงการอบรมการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
15 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ไทย 
(สงกรานต์เพลินสุข) ประจำปี 
2560
3 พฤษภาคม 2560


กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
“ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
ตกแต่งพื้นฐาน” ประจำภาคเรียนที่
2/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (
WiL : intergrated 
Learning)
24 เมษายน 2560
 
           
  30 29 28 27 26
  กิจกรรมทำบุญมหาสงกรานต์ ประจำปี
2560 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
11 เมษายน 2560
 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
7 เมษายน 2560
 
กิจกรรมทำบุญโปรแกรมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนา
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน
4 เมษายน 2560
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร
29 มีนาคม 2560
 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการฝึก
อบรมเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
28 มีนาคม 2560
           
  25 24 23 22 21
  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ
หินทรายเทียม ให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 และ 6
17 มีนาคม 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
การเรียนการสอน หัวข้อ "การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาหรือโครงการเป็น
ฐาน
(
Problem or Project Based
Learning)"
15 มีนาคม 2560
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ  ครั้งที่ 1/2560  ฉบับพิเศษ 
เรื่องรายการผลการปฏิบัติงานและ
มอบหมายงานใหม่
06 มีนาคม 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ
23 กุมภาพันธ์ 2560

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนวิธีทำ
กล้วยฉาบ ให้กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6
22 กุมภาพันธ์ 2560

           
  20 19 18 17  16 
  บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
 
เข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership
2017 โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างภาวะความเป็นผู้นำแก่เยาวชน
17-21 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสุก อาหาร คาวหวาน แด่
พระภิกษุสงฆ์
 

17 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 30 รูป 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
14 กุมภาพันธ์ 2560
บรรยากาศการลงคะแนนให้กับบุคคล
ที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรง
ตำแหน่งคณบดี
08 กุมภาพันธ์ 2560
 

           
  15 14 13 12 11
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงาน
วิจัย โดยการบูรณาการด้านบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
26-27 มกราคม 2560
เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และแผนงานพัฒนา
งานด้านนักศึกษา
25-27 มกราคม 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
การเข้าร่วมประกวดการแสดงในด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม
25-27 มกราคม 2560
 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
การเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
สำหรับโครงการ ด้านวิชาการ
25-27 มกราคม 2560

ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงเครือข่าย
ประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 8
25-27 มกราคม 2560

           
  10 9 8 7 6
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผล
การวิจัยด้านพลังงานทดแทนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”   
26 มกราคม 2560 
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คนใหม่    สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  
วงษ์มณี 
  24 มกราคม 2560
 
บรรยากาศบูธนิทรรศการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในงาน
ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13  
20-22 มกราคม 2560
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนิน
การจัดงานเลี้ยงขอบคุณงานเลี้ยงปีใหม่ 
ของคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ร้านอาหาร
บ้านริมน้ำ จ.กำแพงเพชร
16 มกราคม 2560 
กิจกรรมเทคโนจิตสาอาสา ณ โรงเรียน
บ้านวังเฉลียง ต.คลองพิไกร อ.พราน
กระต่าย จ.กำแพงเพชร
14 มกราคม 2560
 
           
  5  4 3 2 1
  เข้าร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการ
ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่13    
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
 16 มกราคม 2560


บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญ
ญาบัตรในวันที่ 3 ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
6 มกราคม 2560

บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญ 
ญาบัตรในวันที่ 2 ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 มกราคม 2560

บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญ 
ญาบัตรวันแรก (การซ้อมย่อย) ของคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม
รัตนอาภา มรภ.กำแพงเพชร
4 มกราคม 2560

จัดกิจกรรม “การปรับตัวเข้าสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของนักเทคโนโลยีอุตสาห-
กรรม” ให้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4 มกราคม 2560

           
           
  activity2557  activity2558 activity2559