ภาพกิจกรรม2561

18. 01. 22
posted by: Super User
Hits: 34
           
       a59  a58  a57
     

กิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
Techno Singing Contest
#Episode 1 ตอน “Love Song
Love Story”
7 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN
Leadership 2018
2-6 กุมภาพันธ์  2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งที่ 1/2561
5  กุมภาพันธ์  2561

           
   a56  a55  a54  a53  a52
 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้
รับรางวัลทางด้านงานวิจัยภายใน
งานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 14 
25 มกราคม 2561

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 14  “สร้างโอกาสทาง
การศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
25  มกราคม  2561

โครงการ  Start Boot Camp
“ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคม
และชุมชน”
25  มกราคม  2561

เข้ารับการกำกับติดตามงานการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย  และด้านการเรียน
การสอน 
23  มกราคม  2561

งานกีฬารวมใจเกมส์ ประจำปี 2561
17 มกราคม 2561
           
  a51 a50 a49 a48 a47
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่
ราษฎรชาวเขา "หลักสูตรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขากลุ่ม
ศิลปาชีพ" 

15 มกราคม 2561


โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา      
“กิจกรรมเทคโนจิตอาสา(ค่าย
อาสา)”
14-15 มกราคม 2561

กิจกรรมงานปีใหม่  ประจำปี พ.ศ.
2561

05 มกราคม 2561

มอบกระเช้าของที่ระลึก  ให้กับ
รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
05 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ
จากการแข่งขันโครงการกิจกรรม
Like &Share เพื่อการประชา
สัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปี 2561
03 มกราคม 2561


           
           
   activity2560 activity2559 activity2558  activity2557