ภาพกิจกรรม2561

18. 01. 22
posted by: Super User
Hits: 984

 

           
           a153
          วิพากษ์หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
19 ธันวาคม 2561
       
   a152  a151  a150  a133  a132
 

ราชภัฏลอยกระทง  
23-24 พฤษจิกายน 2561


กิจกรรมเทคโนจิตอาสา  
15 พฤษจิกายน 2561

กีฬาภายในระหว่างคณะ 
29 สิงหาคม 2561

 

กิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา
2561
24 สิงหาคม 2561

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษ
20-21  สิงหาคม  2561

           
  a131 a130 a129 a128 a127
 

ศึกษาดูงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับ
การวิจัยเชิงพื้นที่นวัตกรรมชุมชน   
15 สิงหาคม 2561

กิจกรรม “How to Live & Learn
by PDSA on Campus 2018” 
15 สิงหาคม 2561

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพันธ
กิจสัมพันธ์กับการวิจัยเชิงพื้นที่
นวัตกรรมชุมชน 
15 สิงหาคม 2561

เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี 
10-12  สิงหาคม  2561

ประธานกล่าวเปิดในงานมหกรรม
สมัชชาสวนป่าครอบครัว 
8  สิงหาคม  2561

           
   a125  a126  a124 a123 a122
 

 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
มพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม
2561
8  สิงหาคม  2561

 

บริการวิชาการโดยการให้ความรู้เกี่ยว
กับไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
8  สิงหาคม  2561

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางด้าน
พลังงานและวิทยาศาสตร์  
7 สิงหาคม 2561

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการ
ศึกษา 2561
26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลี
ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561
26  กรกฎาคม  2561

           
  a121 a120 a119 a118 a117
 

กิจกรรมทำบุญคณะ ประจำปี
การศึกษา 2561
26  กรกฎาคม  2561

กิจกรรม “ราชภัฏกำแพงเพชรอาสา
ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” โดยการปลูก
ต้นไม้ทดแทนคุณแผ่นดิน จำนวน
200 ต้น
25  กรกฎาคม  2561

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ 28 รูป และเข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
25  กรกฎาคม  2561

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2561 (นักศึกษาภาคปกติ) 
19 กรกฎาคม 2561

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำ
ปีการศึกษา 2560
18 กรกฎาคม 2561

           
   a116  a115  a114  a113 a112
 

ผศ.สัญญา พรหมภาสิต เงินบริจาค
จำนวน11,000 บาท เพื่อสนับสนุน
เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
โรงเรียนหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 
18  กรกฎาคม  2561

 นำพาทีมคณบดีและคณาจารย์ที่ได้
เข้าร่วมงานประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ครั้งที่ 26  เยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
กำแพงเพชร 
13  กรกฎาคม  2561

 เจ้าภาพจัดงานประชุมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ครั้งที่ 26 
12  กรกฎาคม  2561

 จัดกิจกรรม “เสวนาเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน
อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม
และขนาดใหญ่ ในภาคอุตสาหกรรม 
10  กรกฎาคม  2561

วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
5 กรกฎาคม 2561

           
  a111 a110 a109 a108 a107
 

วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
4 กรกฎาคม 2561

วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ปรับปรุง) สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา   
4 กรกฎาคม 2561

ประชุมกำกับติดตามงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
4  กรกฎาคม  2561

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561
4  กรกฎาคม  2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่
3/2561 
2  กรกฎาคม  2561

           
   a106  a105  a104  a103  a102
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561
30  มิถุนายน  2561

การจัดทำร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยี
วัสดุ  
29  มิถุนายน  2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561
27  มิถุนายน  2561

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินการของสำนักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
25  มิถุนายน  2561

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
6 มิถุนายน 2561

           
  a101 a100 a99 a98 a97
 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 
6 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า
6 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน
5 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
5 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

5 มิถุนายน 2561

           
   a96  a95  a94  a93  a92
 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชาการจัดการโล
จิสติกส์ 
4 มิถุนายน 2561

โครงการนำเสนอนวัตกรรม/แนว
ปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
28 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน
ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์) 
25-26  พฤษภาคม  2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2561
24 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมโครงการสัมมนา “ค่ายแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทำผลงานเพื่อขอเลื่อน
วิทยฐานะตำแหน่งที่สูงขึ้น”
21  พฤษภาคม  2561

           
   a91  a90  a89  a88  a87
 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17  พฤษภาคม 2561

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนางานผ่านกระบวนการวิจัย
(R2R) ครั้งที่ 2 
16  พฤษภาคม  2561

กิจกรรม The 1st Industrial
Technology Good Practice
conference 
11 พฤษภาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำ
ปี 2561
7-9 พฤษภาคม 2561

คณะครูแนะแนวจากโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูแนะแนวเรื่อง “ทิศทางการ
ศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21
นำไทยสู่ Thailand 4.0” 
03 พฤษภาคม 2561

           
  a86 a85 a84 a83 a82
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอ
ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรม
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 พฤษภาคม 2561

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
30 เมษายน 2561

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนางานผ่านกระบวนการวิจัย
(R2R)
26  เมษายน  2561

ประชุมเพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินการในปีการ
ศึกษา 2560 ในระดับคณะ
25  เมษายน 2561

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
“SWOT SAR” 
24  เมษายน  2561

           
  a81 a80 a79 a78 a77
 

เข้าร่วมงานสงกรานต์ฮาเฮ
บุพเพอาละวาด 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
19 เมษายน 2561

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
10 เมษายน 2561

ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
2/2560
10 เมษายน 2561

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ MOA เครือข่ายพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ(MOA)
9 เมษายน 2561
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
2 เมษายน 2561
           
   a76  a75  a74 a73 a72
 

 ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน
ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช 2560
1 เมษายน 2561

ประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่
1/2561บุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ
30 มีนาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “แลนด์มาร์ค-ลานเมือง
เรือนพื้นถิ่น”
29  มีนาคม  2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“TOTAL QUALITY
MANAGEMENT FOR STUDENT
ACTIVITIES”
17 มีนาคม 2561

กิจกรรมเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”
17 มีนาคม 2561
           
   a71  a70 a69 a68 a67
 

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาว
ออกแบบ
16 มีนาคม 2561

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา
256
1
4 มีนาคม 2561


กิจกรรมโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
9 มีนาคม 2561

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำนึกรักษ์ความเป็นไทยกิจกรรม
ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลป
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ในระดับหลักสูตร
8 มีนาคม 2561
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
7 มีนาคม 2561
           
  a66 a65 a64 a63 a62
   กิจกรรมSTARTUP BOOT CAMP
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน”
16 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมSTARTUP BOOT CAMP
“ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมและ
ชุมชน”
15 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
ความรู้การขอทุนวิจัยภายนอก สวทช.
ภาคเหนือ”
14 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดรั้ว
OPEN HOUSE มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด
วิชาการ ประจำปี 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
 เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้าน
การออกแบบ ภายในงานเครือข่ายด้าน
การออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่2 และ
ART@DESIGN  
13 กุมภาพันธ์ 2561


           
   a61  a60  a59  a58  a57
   เข้าศึกษาดูงานทางด้านกิจการ
นักศึกษาณ คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 
12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 1 “มอกล้วยไข่เกมส์”
9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
Techno Singing Contest
#Episode 1 ตอน “Love Song
Love Story”
7 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN
Leadership 2018
2-6 กุมภาพันธ์  2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งที่ 1/2561
5  กุมภาพันธ์  2561

           
   a56  a55  a54  a53  a52
 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้
รับรางวัลทางด้านงานวิจัยภายใน
งานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 14 
25 มกราคม 2561

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 14  “สร้างโอกาสทาง
การศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
25  มกราคม  2561

โครงการ  Start Boot Camp
“ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคม
และชุมชน”
25  มกราคม  2561

เข้ารับการกำกับติดตามงานการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย  และด้านการเรียน
การสอน 
23  มกราคม  2561

งานกีฬารวมใจเกมส์ ประจำปี 2561
17 มกราคม 2561
           
  a51 a50 a49 a48 a47
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่
ราษฎรชาวเขา "หลักสูตรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขากลุ่ม
ศิลปาชีพ" 

15 มกราคม 2561


โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา      
“กิจกรรมเทคโนจิตอาสา(ค่าย
อาสา)”
14-15 มกราคม 2561

กิจกรรมงานปีใหม่  ประจำปี พ.ศ.
2561

05 มกราคม 2561

มอบกระเช้าของที่ระลึก  ให้กับ
รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
05 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ
จากการแข่งขันโครงการกิจกรรม
Like &Share เพื่อการประชา
สัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปี 2561
03 มกราคม 2561


           
           
   activity2560 activity2559 activity2558  activity2557