ภาพกิจกรรม 2562

19. 05. 08
posted by: Super User
Hits: 1400
a241  ภาพกิจกรรม 2563      
การประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 3/2562
       
         
a237 a240 a236 8  7

"เข้าร่วมพูดคุยการเขียนข้อเสนอ
โครงการและกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยของ
สวทช.ภาคเหนือ"

งานประชุมวิชาการราชภัฏกำแพงเพชร
ระดับชาติ ครั้งที่ 6

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ร่วมกับผู้ประกอบการ ภายใต้
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" 
ประจำปี 2562
การสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
KPRU LMS e-learning
 
         
6 4 3   2 1
นิทรรศการแสดงผลงาน
นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มรภ.กพ
เข้าร่วม รับการติดตาม​ ตรวจสอบ​
และประเมินผลงาน​
มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพง​เพชร​ ระดับคณะ​
งานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2562 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงานและการสมัครงาน
การประชุมเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
         
 a227     a224  a223

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการจัดสัมมนานักศึกษา 
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ด้านการเรียนการสอนเรื่อง
การเข้าร่วมลงนามทำบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ วิทยาลัย
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด
  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
         
 a222  a221  a220  a219  a218
 กิจกรรม "How to Live & Learn by
PDSA on Campus 2019"
4 กันยายน 2562

 Techno Open House 2562
30 สิงหาคม 2562
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทคโนสัมพันธ์
(กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา 2562
21 สิงหาคม 2562
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ฯ
15 สิงหาคม 2562
 พิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทรศักราช 2562
12 สิงหาคม 2562

         
 a217  a216  a215 a214 a213
 การประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
7 สิงหาคม 2562
 ประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 สิงหาคม 2562
 Campus tour 2019 Mini TCDC
1 สิงหาคม 2562
กิจกรรมพบปะผู้แกครองสำหรับนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
31 กรกฎาคม 2562
สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาคฤดูร้อน
22 กรกฏาคม 2562
         
 a212  a211 a210 a209 a208
 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2562
 โครงการฝึกอบรมเพื่อสอบฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในระดับ 1
25 และ 27 กรกฎาคม 2562
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทิดพระเกียรติ
24 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
ประจำปีการศึกษา2562
18 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลีครูช่าง
ประจำปีการศึกษา 2562
18 กรกฎาคม 2562
         
 a207  a202  a201 a200 a199
 SAR คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 กรกฎาคม 2562
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL
3 กรกฎาคม 2562
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
1 กรกฎาคม 2562
SAR เทคโนโลยีพลังงาน
28 มิถุนายน 2562
เข้าร่วมพิธีรับเข็มพระราชลัญจกร
27 มิถุนายน 2562
         
a198 a197 a196 a195 a194
 SAR อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
27 มิถุนายน 2562
 SAR การออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
26 มิถุนายน 2562
 SAR เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
26 มิถุนายน 2562
 SAR เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
26 มิถุนายน 2562
 SAR การจัดการโลจิสติกส์
24 มิถุนายน 2562
         
 a193  a192  a191 a190 a189
 SAR เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
24 มิถุนายน 2562
 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
24 มิถุนายน 2562
 ต้อนรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
19 - 20 มิถุนายน 2562
การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยาน
ไร้คนขับ DRONE Edutainment
17 มิถุนายน 2562
การกรอกรายงานผลการดำเนินงานระดับ
หลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศ
13 - 14 มิถุนายน 2562
         
 a188  a187  a186 a185 a184
 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
12 มิถุนายน 2562
 การจัดกระบวนการลงชุมชนแบบชุมชน
มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการจิตปัญญา
7 มิถุนายน 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผน
ปฏิบัติราชการประจำปี2563
5 มิถุนายน 2562
กิจกรรมศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
Innovation & Good practice 2019
30 พฤษภาคม 2562
         
 a183  a182  a181  a180 a179
 มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
28 พฤษภาคม 2562
 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2562
14-15 พฤษภาคม 2562
 การผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม (New S-Curve)
14 พฤษภาคม 2562
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562
7 พฤษภาคม 2562
เข้ารับป้ายเครื่องหมายอนุญาตเป็นศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
29 เมษายน 2562
         
 a178  a177  a176 a175 a174
 สงกรานต์ราชภัฏ 2562
"ฮั่นแน่ ลายดอก บอกรัก"
18 เมษายน 2562
 กิจกรรมกำกับติดตามและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน (KM)
10 เมษายน 2562
 การเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0
9 เมษายน 2562
ระบบคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์
9 เมษายน 2562
Ohtop! วิถีชีวิต วิถีOtop คิดดีทำได้
6-7 เมษายน 2562
         
 a173  a172 a171 a170 a169
 การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5 เมษายน 2562
 ประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา
ที่ 2/2561
3 เมษายน 2562
สัมภาษณ์นักศึกษาไปค่ายวิชาการ
ในต่างประเทศ
29 มีนาคม 2562
การบริหารการจัดการนวัตกรรมเพื่อ
การพักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 มีนาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
22 มีนาคม 2562
         
 a168 a167 a166 a165 a164
 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร
20 มีนาคม 2562
การดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
19 มีนาคม 2562
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในสำนักงาน
15 มีนาคม 2562
บริการวิชาการเกษตรแปรรูปบ้านบ่อเพชร
12 มีนาคม 2562
ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชมบ้านสุขสำราญ
7 มีนาคม 2562
         
a163 a162 a161 a160 a159
 ลงพื้นที่บริการวิชาการบ้านอุดมทรัพย์
4-5 มีนาคม 2562
 ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่ตลาด
แรงงาน

4 มีนาคม 2562
 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
23-28 กุมภาพันธ์ 2562
 Idea to startup camp 2016
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
 อบรมหลักสูตร "การเขียนแบบอาคาร 3 มิติ"
4 กุมภาพันธ์ 2562
         
a158 a157 a156 a155 a154
 ทำบุญคณะ
4 มกราคม 2562

 คว้า4รางวัลจากิจกรรมการแข่งขันทักษะ
นักศึกษา
10-11 มกราคม 2562

 การแข่งขันกีฬารวมใจเกมส์
16 มกราคม 2562

 กิจกรรมสนทนากลุ่มแกนนำชุมชนด้าน
นวัตกรรม
26 มกราคม 2562

 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท
 ซีพี ออลล์ จำกัด
1
1 มกราคม 2562
activity 2561  activity2560  activity2559  activity2558  activity2557