สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 2124

office62

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
        


งานธุรการ
/งานสารบรรณ
- จัดพิมพ์เอกสารราชการ                     - งานถ่ายเอกสาร (น.ส.อัมพร รอดวิจิตร)
- ติดต่อประสานงาน/แจ้งข่าวสาร           - งานรับ – ส่งเอกสาร (น.ส.อัมพร รอดวิจิตร)
- งานแจกเอกสารราชการ (น.ส.อัมพร รอดวิจิตร)
งานการเจ้าหน้าที่
จัดทำสถิติ เข้า – ออก ของเจ้าหน้าที่
- จัดทำสถิติการลา – ขาด ของเจ้าหน้าที่
- งานดูแล/ควบคุมการทำงานของแม่บ้าน พ่อบ้าน


งานตรวจสอบควบคุมภายใน
- วางแผนระบบการควบคุมภายใน         
- จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน
- รวบรวมข้อมูล/จัดทำรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
- รายงานผลการประเมินควบคุมภายในต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย                         

 

 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและงานพัสดุ
        
งานพัสดุ
- กรอกข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างลงระบบบัญชี 3 มิติ
- ตัดใบเสร็จและมอบกรรมการตรวจนับพัสดุ
งานการเงิน  
- เบิกจ่ายเงินทุกประเภท(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก)
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- จัดทำฎีกา – จัดส่งฎีกาเบิกเงิน
- ควบคุมการใช้จ่ายเงิน งปม.,เงินนอกงบประมาณ
- จัดทำข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเงินของคณะ                              


งานโครงการงบประมาณ
- จัดพิมพ์คำขอตั้งงบประมาณประจำปีและกรอกข้อมูลลงระบบบัญชี 3 มิติ
- จัดพิมพ์รายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ประจำปี
- รวบรวม/ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ
- รายงานผลการติดตาม ประเมินโครงการ รอบ 6,9,12 เดือน ผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย
งานนโยบายและแผน
- ประสานงานนโยบายและแผน

 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
       
งานประกันคุณภาพการศึกษา
- รวบรวมผลการดำเนินงานประกันฯ    
- รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานหลักสูตร
- ติดตาม/รวบรวม มคอ.3มคอ.4มคอ.5
- ติดตาม/รวบรวมผลการดำเนินงานหลักสูตร(มคอ.7)
- สังเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
- รวบรวม/จัดทำผลการดำเนินงานเพื่อรับการตรวจสอบติดตามประเมินผู้บริหารงานจัดการความรู้
- ติดต่อ/ประสานงานกิจกรรมการจัดการความรู้
งานสารสนเทศ
- กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ(MIS)            
- กรอกข้อมูลระบบ Che QA online
 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    
งานกิจการนักศึกษา
- รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาฯ
- รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกิจการนักศึกษา
- ประสานงาน ติดตาม งานสโมสรนักศึกษา


งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- รวบรวมแหล่งฝึกประสบการณ์
- ประสานงาน ติดต่อ ติดตามผล ฝึกฯ
- ออกหนังสือราชการ (ฝึกประสบการณ์)                          

 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานเลขานุการ
     
งานประชาสัมพันธ์
- จดหมายข่าว                              - บอร์ดประชาสัมพันธ์
- เสียงตามสาย                             - จัดทำ/พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คณะ
- จัดทำ/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล       - ถ่ายภาพ/วีดีโอ
- ออกแบบป้ายทุกชนิด                   - ดูแลหน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คคณะฯ

 


งานเลขานุการ
- บันทึกแจ้งข่าวสารการประชุม
- ติดต่อประสานงานผู้เข้าประชุม
- บันทึกการประชุม
- แจ้งข่าวสารการประชุมแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง                                 
- สรุปรายงานการประชุม

 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
       
งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
-  งานตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการ
-  ดูแลและบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-  ให้บริการด้าน Intranet สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะฯ 
   ทั้งในและนอกเวลาราชการ
- ทำการลงวินโดว์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
- ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการใช้งานทางด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการ
  ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
งานกิจการนักศึกษา
- ควบคุมดูแล ติดตาม ประสานงาน สมุดกิจกรรมนักศึกษา ทุกกิจกรรม
- ควบคุมดูแล ติดตาม ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม


- บริการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- บริการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมของคณะฯ 
  และห้องเรียน
- จัดทำสมุดบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- จัดทำสรุปรายงานสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณาจารย์
- กรรมการคุมสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
- ควบคุม ตรวจสอบ นักศึกษาที่เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของส่วนกลาง     
- กรอกข้อมูลระบบ E-personal ระบบปฏิทินกิจกรรม ระบบ MIS  ด้านอาคารสถานที่ 
  ด้านบุคลากร 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุและวิจัย
        งานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์

- จัดทำรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี
- ลงรายการรับ-จ่าย  รายการบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์
- เบิกจ่ายพัสดุ
- ตรวจเชคครุภัณฑ์ประจำปีคณะ/โปรแกรมวิชา
- จัดทำเล่มทะเบียนครุภัณฑ์
- จัดทำสถิติการใช้ครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะ
- เบิกจ่ายครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะ
- งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                               งานด้านวิจัย
-
ปฏิบัติงานวิจัย
- ทำหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ
- จัดทำคำสั่งเกี่ยวกับงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยสำหรับบุคลากรในคณะ
- ประสานการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์  มาตรการ  เป้าหมาย  และแผนงานวิจัย
- จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านวิจัย  เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี
- จัดกิจกรรมด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคณาจารย์
- ติดตามและรวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะ
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการวิจัยสำหรับบุคลากรในคณะ
- อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการสร้าง/ติดตั้ง และประสานงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารของคณะ
- งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69  หมู่ 1 ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
เบอร์โทรศัพท์  055-706555  แฟกซ์  055-706518  หรือ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2510 (สำนักงานคณบดีและประชาสัมพันธ์คณะฯ) 
                          : 2511 (กิจการนักศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ)