สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 4253

office62

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ  
        

  1. งานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร
  2. งานด้านธุรการ/งานสารบรรณ
  3. งานด้านตรวจสอบควบคุมภายใน
  4. งานด้านบริหารความเสี่ยง
  5. งานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
  6. งานด้านการพัฒนางานให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด 

     
           หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและงานพัสดุ
           1. งานด้านนโยบายและแผน
  2. งานด้านการเงินงบประมาณ
  3. งานด้านการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประจำปี (ครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง)
  4. งานด้านพัสดุ  ครุภัณฑ์ประจำคณะ
  5. งานด้านเลขานุการการประชุม
icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด 

     
           หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
          1. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  2. งานด้านนโยบาย  แผนงานและโครงการ
  3. งานด้านสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
  4. งานด้านหลักสูตร
  5. งานด้านวิชาการ
  6. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ
icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด

 

 

     
              หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       1. งานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
  2. งานด้านพัฒนานักศึกษา
  3. งานด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. งานด้านฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด

 

 

     
           หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานเลขานุการ
        1. งานด้านประชาสัมพันธ์
  2. งานด้านบริการวิชาการ
  3. งานด้านการประชุม
  4. งานด้านแนะแนวการศึกษาต่อ
  5. งานด้านการจัดการระบบการบริหารจัดการงาน

icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด

 

 

     
          หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
          1. งานด้านเครือข่ายและสารสนเทศ
  2. งานด้านดูแลเว็บไซต์คณะฯ
  3. งานด้านบริการ

icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด

 

 

     
  หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          1. งานด้านวิชาการ
  2. งานด้านการวิจัย
  3. งานด้านวิเทศสัมพันธ์
  4. งานด้านการเรียนการสอน
  5. งานด้านการเงินงบประมาณเงินรายได้

icon training คลิกดูภาระงานทั้งหมด


สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69  หมู่ 1 ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
เบอร์โทรศัพท์  055-706555  แฟกซ์  055-706518  หรือ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2510 (สำนักงานคณบดีและประชาสัมพันธ์คณะฯ) 
                          : 2511 (กิจการนักศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ)