งานประกันคุณภาพการศึกษา

17. 04. 07
posted by: Super User
Hits: 1744

 

     
Line qa1    
  research submenu   รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ประจำปีการศึกษา-2560    
    research submenu   รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ประจำปีการศึกษา-2559    
  research submenu   รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ประจำปีการศึกษา-2558
   
  research submenu   รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ประจำปีการศึกษา-2557    
           
Line qa    
  research submenu   สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2560    
  research submenu   สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559    
  research submenu   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    
  research submenu   คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    
  research submenu   การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่1.1. ในองค์ประกอบที่ 1    
  research submenu   การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    
  research submenu   แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร