งานวิจัย

16. 06. 04
posted by: Super User
Hits: 5301
research news
     
  research about research tun
     research submenu    คู่มือนักวิจัย research submenu    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)       
  research submenu    จรรยาบรรณนักวิจัย research submenu    สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  research submenu    ระบบและกลไกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ research submenu    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
  research submenu    สรุปองค์ความรู้กิจกรรม KM ด้านงานวิจัย research submenu    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
     

 

     
  research budget research publish
     research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2553 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2553
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2554 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2554
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2555 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2555
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2556 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2556
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2557 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2557
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2558 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2558
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2559 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2559
  research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2560 research submenu    งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2560
research submenu    งบประมาณวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 2561
     
  research download  
  research submenu    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประเภทงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม  
  research submenu    แบบเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา  
  research submenu    แบบเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์  
  research submenu    ประกาศการขอรับขอเสนอโครงร่างวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561  
  research submenu    ประกาศการขอรับขอเสนอโครงร่างวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  research submenu    แบบเสนอโครงการวิจัย-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
 
  research submenu    แบบเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา