ศึกษาดูงานกระบวนการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 19 มกราคม 2567 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากไซค์งานก่อสร้างจริง

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

สถานที่ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2567 353 190 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ArchiCAD : BIM)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ArchiCAD : BIM)

วันที่ 17-19 มกราคม 2567 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิศวกรรมโยธา

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2567 199 201 Share

ศึกษาดูงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

กิจกรรม ศึกษาดูงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รายวิชา การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง

วันที่ 16 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากไซค์งานก่อสร้างจริง

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิศกรรมโยธา

สถานที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2567 357 165 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา