ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ

19 กันยายน 2565 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 62 Share


การประกวดเฟรชชี่ kpru 2565

17 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “มนต์ Love KPRU Freshy Night 2022” ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2565 71 Share


กิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022

7 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2565 1 607 Share


TRAIN THE TRAINNER หลักสูตรการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

30 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 46 คน ในโครงการ TRAIN THE TRAINNER หลักสูตรการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2565 204 Share


มีต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ

19 กันยายน 2565 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 62 Share


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 305 Share


ประชุมการปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม การปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ใหญ่) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 294 Share


ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาปกรรม ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 326 Share


มีต่อ

แนวทางการพัฒนาชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายของงานบริการวิชาการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนคณฑี

23 สิงหาคม 2565 งานบริการวิชาการคณะ นำทีมโดย ผศ.ภาคิณ มณีโชค อ.นิวดี คลังสีดา เข้าพบนายก อบต.คณฑี และรองนายก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายของงานบริการวิชาการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนคณฑี

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 200 Share


ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

27 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิขาการคณะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 237 Share


อบรมโซล่าเซลล์พื้นฐาน ระบบชุดนอนนาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สวนพลังงานมหา วิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(Sufficiency Economy and Development of Innovative Technology Training for Community)นำโดยอาจารย์นิวดี คลังสีดา จัดอบรมโซล่าเซลล์พื้นฐาน ระบบชุดนอนนาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ให้กับชุมชนหนองเต่าทอง

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2565 244 Share


การสร้างระบบ Smart Energy พร้อมอบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกะสัง

วันที่ 8 กรกฏาคม คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การสร้างระบบ Smart Energy พร้อมอบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกะสัง” เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น อาจารย์เพิ่มพูนทักษะการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ณ บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 253 Share


มีต่อ

ประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 295 Share


บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

11 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 241 Share


โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

21 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 243 Share


โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ครั้งที่ 13

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2565 320 Share


มีต่อ

กิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022

7 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2565 1 607 Share


ทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 352 Share


พิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง"

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 168 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามทักษะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ได้หลังการจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 280 Share


มีต่อ

TECHNO ROV ESPORT 2022

25 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม TECHNO ROV ESPORT 2022 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นปี  ณ ห้องประชุม(ใหญ๋) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 287 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม