กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 76 Share


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 66 Share


ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

27 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิขาการคณะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 62 Share


โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

21 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 43 Share


มีต่อ

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 76 Share


ประชุมการปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม การปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ใหญ่) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 92 Share


ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาปกรรม ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 108 Share


ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ปีการศึกษา 2564 

 

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565 74 Share


มีต่อ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

27 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิขาการคณะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 62 Share


อบรมโซล่าเซลล์พื้นฐาน ระบบชุดนอนนาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สวนพลังงานมหา วิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(Sufficiency Economy and Development of Innovative Technology Training for Community)นำโดยอาจารย์นิวดี คลังสีดา จัดอบรมโซล่าเซลล์พื้นฐาน ระบบชุดนอนนาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ให้กับชุมชนหนองเต่าทอง

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2565 57 Share


การสร้างระบบ Smart Energy พร้อมอบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกะสัง

วันที่ 8 กรกฏาคม คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การสร้างระบบ Smart Energy พร้อมอบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกะสัง” เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น อาจารย์เพิ่มพูนทักษะการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ณ บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 63 Share


ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ร่วมโครงการ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 54 Share


มีต่อ

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

21 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 43 Share


โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ครั้งที่ 13

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2565 154 Share


มีต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามทักษะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ได้หลังการจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 90 Share


โครงการอบรมรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.โครงการอบรมรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 10 63 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDG สัญจร"

วันนที่ 30 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDG สัญจร" ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ใหญ่) ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นวิทยากร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัมน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการบรรยาย รูปแบบและกระบวนการเข้าระบบการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) Impact Rankings

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 33 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการประกอบแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการประกอบแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
วิทยากรโดย คุณไพรัช ชนะอินทร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 205 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม