แนะแนวโรงเรียนหนองกองพิทยาคม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 463 Share


กิจกรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย (ลอยกระทง)

กิจกรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย (ลอยกระทง)

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 506 Share


แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 470 Share


การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

 วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 474 Share


มีต่อ

การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

 วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 474 Share


ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 500 Share


ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ

19 กันยายน 2565 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 8 986 Share


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 6 1,302 Share


มีต่อ

แนะแนวโรงเรียนหนองกองพิทยาคม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 463 Share


แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 470 Share


แนวทางการพัฒนาชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายของงานบริการวิชาการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนคณฑี

23 สิงหาคม 2565 งานบริการวิชาการคณะ นำทีมโดย ผศ.ภาคิณ มณีโชค อ.นิวดี คลังสีดา เข้าพบนายก อบต.คณฑี และรองนายก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายของงานบริการวิชาการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนคณฑี

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 6 1,175 Share


ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

27 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิขาการคณะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 6 1,119 Share


มีต่อ

ประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 1,280 Share


บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

11 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 1,207 Share


โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

21 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 6 1,294 Share


โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ครั้งที่ 13

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2565 6 1,309 Share


มีต่อ

กิจกรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย (ลอยกระทง)

กิจกรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย (ลอยกระทง)

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 506 Share


กิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022

7 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2565 8 1,628 Share


ทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 1,345 Share


พิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง"

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 1,057 Share


มีต่อ

ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน เทอม2/2565

ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเทอม 2/2565 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 462 Share


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี 2566

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 691 Share


ทุนส่งน้องเรียนจบ

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2565 107 854 Share

TECHNO ROV ESPORT 2022

25 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม TECHNO ROV ESPORT 2022 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นปี  ณ ห้องประชุม(ใหญ๋) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 69 1,279 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม