คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะฯ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 36 79 Share


กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2-67

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 22 47 Share

ข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 27 48 Share

บฝช.1-แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 1 38 Share


บฝช.1-แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 1 45 Share


บฝช.9-ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 1 39 Share

บฝช.9-ประวัติโดยย่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 1 25 Share

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 1 33 Share

เล่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 611 5,320 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม