วัตถุประสงค์

วารสารทุ่งเศรษฐี เป็นวารสารที่วัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นสมัยใหม่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ พิจารณาบทความ จำนวน 3 ท่าน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ในสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ และการพัฒนาท้องถิ่น

วารสารทุ่งเศรษฐีมีขอบเขต ดังนี้

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า พลังงาน โยธา เครื่องกล คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ นวัตกรรมและการออกแบบ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาท้องถิ่น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ได้แก่วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมพลังงาน/พลังงานทดแทน นวัตกรรมและการออกแบบ วิศวกรรมโลจิสติกส์

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. จัดรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ ตามรูปแบบของวารสารทุ่งเศรษฐี ดาวน์โหลดได้ที่ https://techno.kpru.ac.th/dowloadform/index.php

2. ส่งเอกสารบทความโดยแนบไฟล์เอกสารมา จำนวน 2 รูปแบบ คือ .doc และ .pdf เท่านั้น ออนไลน์ผ่านทาง E-mail : ThungSetthee@kpru.ac.th

3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ จำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ และการพัฒนาท้องถิ่น

4. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความและเอกสารแนบ

5. จัดส่งบทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านพิจารณาให้คำแนะนำ

6. ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม

7. ผู้แต่งแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

8. กองบรรณาธิการตรวจสอบบทความฉบับสมบูรณ์ และตีพิมพ์ตามรอบ

รอบของการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีละ 2 ครั้ง)

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม

ติดต่อประสานงาน

| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
| ThungSetthee@kpru.ac.th
| 055-706555 ต่อ 2511
| 095 9923 971 (ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิจัย
PDF WORD